Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đẩt

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Số:../...
Hôm
nay,
tại.....................................................................................

ngày............................,

Chúng tôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi là bên A) (1):
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
Bên mua (sau đây gọi là bên B) (1):
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........
......................................................................................................................................
.........

......................................................................................................................................
.........
Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền với đất với theo các thoả
thuận sau đây :
ĐIỀU 1
TÀI SẢN MUA BÁN
Tài
sản...

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  
 !
"#!$%&
Bên bán'()*+,!-./0'10














Bên mua'()*+,!-./20'10












Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đẩt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đẩt - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đẩt 9 10 208