Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán xe

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------o0o-----------

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG
Số: 023/HĐTM-2016
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số: 33/2005/QH11 của Nước Cộng Hòa xã h ội ch ủ nghĩa Vi ệt

Nam. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và các văn b ản pháp lu ật liên quan.
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Nước Cộng Hòa xã h ội ch ủ nghĩa
Việt Nam. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và các văn b ản pháp lu ật liên
quan.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.
Hôm nay, ngày 08 tháng 03 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Hadd Furniture ( Yên
Bệ - Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội), chúng tôi gồm:

BÊN BÁN ( BÊN A ): CÔNG TY CỔ PHẦN HADD FURNITURE
Địa chỉ: Yên Bệ - Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội
Điện thoại: 0433 994 785
Mã số thuế: 0106149708
Tài khoản: 2202201007605
Ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Hoài Đức – Hà Nội.
Người đại diện: Bà Vũ Thị Thu Huyền –
Chức vụ: Giám Đốc Công ty.

BÊN MUA ( BÊN B ): ÔNG: NGUYỄN ĐÌNH THÀNH
Địa chỉ: Yên Bệ - Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội
Số điện thoại:..........................................................................................................................................
CMTND:..................................................................................................................................................................
Tài khoản ngân hàng:.................................................................................................................................
Các bên đã thỏa thuận và cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này v ới các đi ều
khoản sau:
1. Tên hàng, quy cách, chất lượng

1

Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua
1.1Tên hàng: Xe tải thùng bạt hiệu KIA K3000S, trọng tải 1,4 tấn ( h ạ tải còn
1,1 tấn ).
1.2Chất lượng và quy cách phẩm chất: Xe đã qua s ử dụng. Biển số: 29C –
29952
1.3Quy cách:
- Loại xe: xe tải thùng có mui phủ
- Màu sơn: xanh
-Số máy: JT644154
- Số khung: RNHKCB27TD – C911234
2. Giá cả và phương thức thanh toán.
2.1 Giá xe: 132 000 000 VNĐ ( Đã bao gồm VAT 10%).
( Một trăm, ba mươi hai triệu đồng chẵn).
2.2 Phương thức thanh toán:
Lần 1. Ngay sau khi ký hợp đồng này Bên mua sẽ thanh toán cho Bên bán
số tiền là: 50 000 000 VNĐ ( Năm mươi triệu đồng chẵn). Số tiền này cũng
được coi là khoản tiền mua xe của Bên mua, nhằm đảm bảo thực hi ện đúng và
đầy đủ các nghĩa vụ của Bên mua theo Hợp đồng.
Lần 2. Bên mua thanh toán cho Bên ban s ố ti ền còn lại trước khi Bên bán
bàn giao xe cho Bên ...
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p- T do- H nh phúc
------------o0o-----------
Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 2016
H P Đ NG BÁN HÀNG
S : 023/HĐTM-2016
- Căn c B lu t Dân s s : 33/2005/QH11 c a N c C ng Hòah i ch nghĩa Vi t ướ
Nam. Có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2016 và các văn b n pháp lu t liên quan.
- Căn c Lu t Th ng m i s 36/2005/QH11 c a N c C ng Hòa xã h i ch nghĩa ươ ướ
Vi t Nam. Có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2016 các văn b n pháp lu t liên
quan.
- Căn c vào nhu c u và kh năng c a các bên.
Hôm nay, ngày 08 tháng 03 năm 2016, t i tr s Công ty c ph n Hadd Furniture ( Yên
B - Kim Chung – Hoài Đ c – Hà N i), chúng tôi g m:
BÊN BÁN ( BÊN A ): CÔNG TY C PH N HADD FURNITURE
Đ a ch : Yên B - Kim Chung – Hoài Đ c – Hà N i
Đi n tho i: 0433 994 785
Mã s thu : 0106149708 ế
Tài kho n: 2202201007605
Ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Hoài Đ c – Hà N i.
Ng i đ i di n: Bà Vũ Th Thu Huy nườ
Ch c v : Giám Đ c Công ty.
BÊN MUA ( BÊN B ): ÔNG: NGUY N ĐÌNH THÀNH
Đ a ch : Yên B - Kim Chung – Hoài Đ c – Hà N i
S đi n tho i:..........................................................................................................................................
CMTND:..................................................................................................................................................................
Tài kho n ngân hàng:.................................................................................................................................
Các bên đã th a thu n cùng th ng nh t k t H p đ ng này v i các đi u ế
kho n sau:
1. Tên hàng, quy cách, ch t l ng ượ
1
Hợp đồng mua bán xe - Trang 2
Hợp đồng mua bán xe - Người đăng: Tuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng mua bán xe 9 10 23