Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán xe

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
Số:…/…
Tại Phòng Công chứng số...... thành phố........ (Trường hợp việc công chứng được thực
hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng
tôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):................................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..............................cấp ngày.......................tại..............................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)
hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông: .......................................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..............................cấp ngày.......................tại..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................
Cùng vợ là bà: .......................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại.................
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ
khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: ..................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..............................cấp ngày.......................tại..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ và tên:...........................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
Số:…/…
Tại Phòng Công chứng số...... thành phố........ (Trường hợp việc công chứng được thực
hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng Công chứng), chúng
tôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi Bên A):
Ông (Bà):................................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..............................cấp ngày.......................tại..............................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không hộ khẩu thường trú thì ghi đăng tạm trú)
hoặc thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể vợ chồng:
Ông: .......................................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..............................cấp ngày.......................tại..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................
Cùng vợ bà: .......................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại.................
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, t ghi h
khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể hộ gia đình:
Họ tên chủ hộ: ..................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..............................cấp ngày.......................tại..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ và n:.............................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..............................cấp ngày.......................tại..............................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên đại diện t ghi:
Hợp đồng mua bán xe - Trang 2
Hợp đồng mua bán xe - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng mua bán xe 9 10 872