Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi âm, ghi hình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI GHI ÂM, GHI HÌNH

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng quyền liên quan (Bên A)
Họ và tên:......................................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với :...........................................................

(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng quyền liên quan (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,

ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B sản xuất bản sao/phân phối bản ghi âm, ghi
hình dưới đây:
Tên chương trình ghi âm, ghi hình:..................................................................

(Nếu sử dụng tác phẩm của người khác để xuất bản ghi âm, ghi hình thì phải
nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc, Hợp đồng, giấy phép sử dụng tác phẩm,
hợp đồng biểu diễn)
Họ và tên (những người biểu diễn, đính kèm):..................................................
Chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình:....................................................................
Số giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (nếu có)…………..cấp
ngày……….tháng………..năm……………………
Phạm vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình:............................................................

(Để sản xuất bản sao bản ghi âm, ghi hình, phát sóng, phân phối...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI GHI ÂM, GHI HÌNH
Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại:................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên cho phép sử dụng quyền liên quan (Bên A)
Họ và tên:......................................................................................................
(
Nếu tổ chức t ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với :...........................................................
(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại
diện ký hợp đồng)
Bên sử dụng quyền liên quan (Bên B)
Họ và tên:......................................................................................................
(
Nếu tổ chức thì ghi chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD,
ngày và nơi cấp)
Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………
(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)
Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:.........................................
Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản
sau:
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi âm, ghi hình - Trang 2
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi âm, ghi hình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi âm, ghi hình 9 10 920