Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thẩm định giá bất động sản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

HỢP ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ
Số:

/HĐ-BCV

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 12/12/2005 của Quốc Hội;
Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội khoá X và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghi định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính Phủ về Thẩm định
giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thưc
hiện Nghị định 101/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103038412 do Sở Kế hoạch đầu tư
Hà Nội cấp cho Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp;
Căn cứ nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.
Hôm nay, ngày

tháng

năm 2009, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm

định giá doanh nghiệp, chúng tôi gồm:
BÊN A :
- Địa chỉ

:

- Điện thoại

:

Fax:

1/3

- Đại diện

:

- Chức vụ

:

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
- Địa chỉ

: Phòng 213, Toà nhà F4, Khu đô thị Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại

: 04.62698583

Fax: 04.62698577

- Email

: quynhdo@bcv.vn

- Website

: 

- Tài khoản

: 1300201219009 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long

- Đại diện

: Ông Đỗ Đình Quỳnh

- Chức vụ

: Giám đốc

Hai bên thoả thuận ký Hợp đồng thẩm định giá với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1: TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
Bên A yêu cầu Bên B thẩm định giá tài sản là .............................. của Bên A.
(Chi tiết như Công văn số ........................ ngày ............ của bên A)
Bên B chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của
bên A.
ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ
Để Bên A làm cơ sở tham khảo trong việc mua sắm tài sản.
ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ PHÍ TIỀN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

2/3

3.1 Thời gian thẩm định giá: Bên B tiến hành công việc thẩm định giá và trả lời
kết quả thẩm định giá bằng văn bản sau 10 ngày làm việc (kể từ khi Bên A bàn giao cho
Bên B đầy đủ hồ sơ pháp lý có liên quan về Tài sản thẩm định giá).
3.2 Tiền thu dịch vụ thẩm định giá (tiền Việt Nam - VNĐ): Theo Phụ lục số 01
Quyết định số 01/QĐ-BCV của Giám đốc công ty về việc quy định mức thu tiền dịch
vụ Tư vấn và Thẩm định giá tài sản.
ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Phương thức thanh toán: (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)
Bên A thanh toán số tiền dịch vụ thẩm định giá theo Văn bản thu tiền kèm theo
Chứng thư Thẩm định giá của bên B (đ...
1/3
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
--------------------
HP ĐỒNG THM ĐỊNH GIÁ
S: /HĐ-BCV
Căn c B Lut Dân s ca nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 2005;
Căn c Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ngày 12/12/2005 ca Quc Hi;
Căn c Pháp lnh giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 ca U ban
Thường v Quc hi khoá X và các văn bn hướng dn thi hành;
Căn c Nghi định s 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 ca Chính Ph v Thm định
giá và Thông tư s 17/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 ca B Tài chính hướng dn thưc
hin Ngh định 101/2005/NĐ-CP;
Căn c Giy chng nhn đăng ký kinh doanh s 0103038412 do S Kế hoch đầu tư
Hà Ni cp cho Công ty CP Tư vn và Thm định giá doanh nghip;
Căn c nhu cu và kh năng đáp ng ca hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2009, ti Tr s Công ty C phn Tư vn và Thm
định giá doanh nghip, chúng tôi gm:
BÊN A :
- Địa ch :
- Đin thoi : Fax:
Hợp đồng thẩm định giá bất động sản - Trang 2
Hợp đồng thẩm định giá bất động sản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng thẩm định giá bất động sản 9 10 467