Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thẩm tra thiết kế thi công

Được đăng lên bởi Minh Tam Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
……, ngày

tháng

năm 200

HỢP ĐỒNG
Số……/……
Về việc:
Công trình:
Địa điểm:

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
……………………………………..
……………………………………..

I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 của
Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ IV;
Căn cứ nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ nghị định số 209/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2005 của
Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính
Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ xây dựng
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng về việc
công bố định mức chi phí quản lý dự án vá tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
II. Các bên ký hợp đồng:
1. Bên giao thầu (Sau đây gọi tắt là bên A)
- Tên đơn vị:
…………………………………………….
- Địa chỉ tại:
…………………………………………….
- Người đại diện: ……………….. Chức vụ: ………………
- Điện thoại:
……………..
Fax: …………..
- Mã số thuế:
………………..
2. Bên nhận thầu (Sau đây gọi tắt là bên B)
- Tên đơn vị:
……………………………………………….
- Địa chỉ tại:
………………………………………………
- VP đại diện:
………………………………………………….
-1-

- Người đại diện: ……………………..
Chức vụ: …………
- Điện thoại:
……………………
Fax: ……………..
- Tài khoản:
……………. - Ngân hàng ……………………….
- Mã số thuế:
……………………..
HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
THEO NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
Điều 1. Luật và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng:
1.1. Luật áp dụng: Hợp đồng chịu sự điều tiết của hệ thống luật nước cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng: Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng
Việt.
Điều 2. Loại tiền thanh toán:
Loại tiền thanh toán là tiền Việt Nam, phương thức thanh toán bằng chuyển
khoản hoặc tiền mặt.
Điều 3. Khối lượng công việc:
Bên A giao cho bên B thực hiện công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
công trình: ………………………………………………. bao gồm các công việc
cụ thể sau:
- Sự phù hợp với các bước thiết kế trước đã được phê duyệt;
- Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Đánh giá mức độ an toàn công trình (qua kiểm tra, tính toán);
- Sự hợp lý của việc lựa chọn dây truyền và thiết bị công nghệ;
-...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
……, ngày tháng năm 200
HỢP ĐỒNG
Số……/……
Về việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
Công trình: ……………………………………..
Địa điểm: ……………………………………..
I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 của
Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ IV;
Căn cứ nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ nghị định số 209/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2005 của
Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính
Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ thông số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ xây dựng
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng về việc
công bố định mức chi phí quản lý dự án vá tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ thông số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
II. Các bên ký hợp đồng:
1. Bên giao thầu (Sau đây gọi tắt là bên A)
- Tên đơn vị: …………………………………………….
- Địa chỉ tại: …………………………………………….
- Người đại diện: ……………….. Chức vụ: ………………
- Điện thoại: ………….. Fax: …………..
- Mã số thuế: ………………..
2. Bên nhận thầu (Sau đây gọi tắt là bên B)
- Tên đơn vị: ……………………………………………….
- Địa chỉ tại: ………………………………………………
- VP đại diện: ………………………………………………….
- 1 -
Hợp đồng thẩm tra thiết kế thi công - Trang 2
Hợp đồng thẩm tra thiết kế thi công - Người đăng: Minh Tam Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng thẩm tra thiết kế thi công 9 10 442