Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG SỐ : ....…/TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1
I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. Bên thế chấp
- Ông (Bà) :......................Sinh ngày...............tháng.....................năm........
- Nghề nghiệp :...........................................................................................
- Chứng minh nhân dân số : .....................................do :.............................
cấp ngày :.................... tháng……….năm………
- Địa chỉ thường trú :...................................................................................
...................................................................................................................
- Đại diện cho :............................................................................................
- Địa chỉ :....................................................................................................
...................................................................................................................
- Số điện thoại :....................................................Fax(nếu có) :..................
2. Bên nhận thế chấp
- Ông (Bà) :.....................................Sinh ngày.........tháng......năm...............
- Nghề nghiệp:............................................................................................
- Chứng minh nhân dân số : ...........................do :.......................................
cấp ngày :...... tháng……….năm……………………………………...
- Địa chỉ thường trú :...................................................................................
...................................................................................................................
- Đại diện cho :............................................................................................
- Địa chỉ :....................................................................................................
...................................................................................................................
- Số điện thoại :....................................................Fax(nếu có) :..................
3. Tài sản thế chấp
3.1. Thửa đất thế chấp (nếu có)
- Diện tích đất thế chấp :.......................m2 (Bằng chữ :...........................m2)
- Loại đất :.....................................................................................................
HỢP ĐỒNG SỐ : ....…/TC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1
I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. Bên thế chấp
- Ông (Bà) :......................Sinh ngày...............tháng.....................năm........
- Nghề nghiệp :...........................................................................................
- Chứng minh nhân dân số : .....................................do :.............................
cấp ngày :.................... tháng……….năm………
- Địa chỉ thường trú :...................................................................................
...................................................................................................................
- Đại diện cho :............................................................................................
- Địa chỉ :....................................................................................................
...................................................................................................................
- Số điện thoại :....................................................Fax(nếu có) :..................
2. Bên nhận thế chấp
- Ông (Bà) :.....................................Sinh ngày.........tháng......năm...............
- Nghề nghiệp:............................................................................................
- Chứng minh nhân dân số : ...........................do :.......................................
cấp ngày :...... tháng……….năm……………………………………...
- Địa chỉ thường trú :...................................................................................
...................................................................................................................
- Đại diện cho :............................................................................................
- Địa chỉ :....................................................................................................
...................................................................................................................
- Số điện thoại :....................................................Fax(nếu có) :..................
3. Tài sản thế chấp
3.1. Thửa đất thế chấp (nếu có)
- Diện tích đất thế chấp :.......................m
2
(Bằng chữ :...........................m
2
)
- Loại đất :..................................................................................................
- Thửa số :..................................................................................................
- Tờ bản đồ số :...........................................................................................
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Trang 2
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 9 10 256