Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê lại đất

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN
Số:……HĐ/TĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….ngày….tháng…năm……

HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT
- Căn cứ Nghị định số….ngày….tháng…..năm….của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Pháp lện về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước
ngoài thuê đất tại Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số….ngày…tháng….năm….của Chính phủ quy định
việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tring nước được
Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
- Căn cứ Quyết định số:….ngày….tháng….năm…..của Thủ tướng Chính
phủ nước CHXHCNVN về việc cho Công ty (Xí nghiệp)…….thuê đất để đầu tư
kết cấu hạ tầng tại khu Công nghiệp (khu chế xuất)……….
1. Bên cho thuê đất (Bên A)
Đại diện Công ty (Xí nghiệp):...................................................................
Họ tên :.....................................Chức vụ :.............................................
Quốc tịch :.................................Trụ sở :................................................
Tài khoản :.............................................................................................
2. Bên thuê đất (Bên B)
Đại diện Công ty (Xí nghiệp), cá nhân :....................................................
Họ tên :.....................................Chức vụ :.............................................
Quốc tịch :.................................Trụ sở :................................................
Tài khoản :.............................................................................................
Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây :
Điều 1:
1. Bên A cho Bên B thuê (bằng số) :...................đất (bằng chữ)...............
mét vuông đất tại khu công nghiệp (khu chế xuất) :.................................
thuộc xã (phường, thị trấn) :...................................................................
huyện (quận, thị xã, thành phố) :............................................................
tỉnh (thành phố trực thuộc TW) :.............................................................
để sử dụng vào mục đích :......................................................................
2 . Vị trí khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính số......................
tỷ lệ 1/………….
3. Thời hạn thuê đất là………năm, kể từ ngày………tháng……..năm............
Điều 2 :
1. Giá tiền thuê đất là:……… USD/…../năm hoặc......................................
USD/ha/năm (ghi theo quy định trong Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định cho
thuê đất).
2. Tiền thuê đất được...
TÊN CƠ QUAN
Số:……HĐ/TĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….ngày….tháng…năm……
HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT
- Căn cứ Nghị định số….ngày….tháng…..năm….của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Pháp lện về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước
ngoài thuê đất tại Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số….ngày…tháng….năm….của Chính phủ quy định
việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tring nước được
Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
- Căn cứ Quyết định số:….ngày….tháng….năm…..của Thủ tướng Chính
phủ nước CHXHCNVN về việc cho Công ty (Xí nghiệp)…….thuê đất để đầu tư
kết cấu hạ tầng tại khu Công nghiệp (khu chế xuất)……….
1. Bên cho thuê đất (Bên A)
Đại diện Công ty (Xí nghiệp):...................................................................
Họ tên :.....................................Chức vụ :.............................................
Quốc tịch :.................................Trụ sở :................................................
Tài khoản :.............................................................................................
2. Bên thuê đất (Bên B)
Đại diện Công ty (Xí nghiệp), cá nhân :....................................................
Họ tên :.....................................Chức vụ :.............................................
Quốc tịch :.................................Trụ sở :................................................
Tài khoản :.............................................................................................
Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây :
Điều 1:
1. Bên A cho Bên B thuê (bằng số) :...................đất (bằng chữ)...............
mét vuông đất tại khu công nghiệp (khu chế xuất) :.................................
thuộc xã (phường, thị trấn) :...................................................................
huyện (quận, thị xã, thành phố) :............................................................
tỉnh (thành phố trực thuộc TW) :.............................................................
để sử dụng vào mục đích :......................................................................
2 . Vị trí khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính số......................
tỷ lệ 1/………….
3. Thời hạn thuê đất là………năm, kể từ ngày………tháng……..năm............
Điều 2 :
1. Giá tiền thuê đất là:……… USD/…../năm hoặc......................................
USD/ha/năm (ghi theo quy đnh trong Giy phép đu tư hoc Quyết đnh cho
thuê đt).
2. Tiền thuê đất được trả theo phương thức
- Hàng năm
- 5 năm 1 lần
- 1 lần cho toàn bộ thời hạn thuê đất
- Các thoả thuận khác (nếu có).............................................................
3. Tiền thuê đất bắt đầu được tính từ ngày..............................................
4. Nơi nộp tiền thuê đất :........................................................................
Số tài khoản :.........................................................................................
Hợp đồng thuê lại đất - Trang 2
Hợp đồng thuê lại đất - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng thuê lại đất 9 10 565