Ktl-icon-tai-lieu

hơp đồng thuê nhà

Được đăng lên bởi lam79
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
________________________________________________

........., ngày ......... tháng ........ năm .........
Hợp đồng thuê nhà ở
(Hợp đồng mẫu)
_______
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số ....../2006/NĐ-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ
về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,
Chúng tôi gồm:
Bên cho thuê nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):
- Ông (bà):
- Chức vụ:
- Số CMND (Hộ chiếu):

cấp ngày

/

/

, tại

- Đại diện cho:
- Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):
- Điện thoại:
- Tài khoản:

Fax:
tại Ngân hàng:

- Mã số thuế:
Bên thuê nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):
- Ông (bà):
- Chức vụ:
- Số CMND (Hộ chiếu):

cấp ngày

/

/

, tại

- Đại diện cho:
- Địa chỉ cơ quan ( nhà riêng):
- Điện thoại:
- Mã số thuế:
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà ở xã hội dùng cho mục đích để ở và sinh
hoạt với các nội dung sau:

I. Đặc điểm chính của nhà ở
1. Địa chỉ nhà ở: .........................................................................................
.............................................................................................................................
2. Cấp nhà ở: ...............................................................................................
.......................................................................................................................
3. Tổng diện tích sàn nhà ở......m 2, trong đó diện tích chính là: ......m 2, diện tích phụ
là: ...................m2
4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có)................................
..........................................................................................................................
II. Giá cho thuê nhà ở và phương thức thanh toán
1. Giá cho thuê nhà ở là ..................đồng/ tháng.
(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.
2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh
toán cho Bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.
3. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức
khác)........................, trả vào ngày.......... hàng tháng.
III. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở
1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày.............tháng.......
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
________________________________________________
........., ngày ......... tháng ........ năm .........
Hợp đồng thuê nhà ở
(Hợp đồng mẫu)
_______
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số ....../2006/NĐ-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ
về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,
Chúng tôi gồm:
Bên cho thuê nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):
- Ông (bà):
- Chức vụ:
- Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày / / , tại
- Đại diện cho:
- Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):
- Điện thoại: Fax:
- Tài khoản: tại Ngân hàng:
- Mã số thuế:
Bên thuê nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):
- Ông (bà):
- Chức vụ:
- Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày / / , tại
- Đại diện cho:
- Địa chỉ cơ quan ( nhà riêng):
- Điện thoại:
- Mã số thuế:
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà ở xã hội dùng cho mục đích để ở và sinh
hoạt với các nội dung sau:
hơp đồng thuê nhà - Trang 2
hơp đồng thuê nhà - Người đăng: lam79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hơp đồng thuê nhà 9 10 797