Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê nhân công thời vụ

Được đăng lên bởi diep-nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 40816 lần   |   Lượt tải: 104 lần
CTY……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

-----------***-----------

Số: ....../2012/HĐNC-GĐ

Hà nội, ngày

tháng

năm 20…

HỢP ĐỒNG
THUÊ NHÂN CÔNG
Hôm nay, ngày

tháng

năm 20

Tại Công ty cổ phần……….....:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN
Ông :
Chức vụ: Giám đốc
Đại diện cho: CÔNG TY CỔ PHẦN …….
Địa chỉ :
Điện thoại :
Fax:
BÊN B: BÊN NHẬN VIỆC
Ông :
Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
Địạ chỉ:
Điện thoại :
Fax:..........................
CMTND số ......................Công an .....................cấp ngày .... tháng .... năm ......
Mã số thuế cá nhân:………………………………………………………………
Đại diện cho .......... công nhân có danh sách và số CMND/hoặc Mã số
thuế cá nhân kèm theo
Hai bên thống nhất thoả thuận ký hợp đồng với các điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng.
Bên A giao cho Bên B toàn bộ công tác phần …………. và hoàn thiện
công trình “………………” bao gồm:………. (liệt kê công việc cụ thể)
Giá giao khoán phần nhân công là ………………….. đồng
(Đơn giá trên bao gồm tiền chi phí nhân công và các khoản BHXH, BHYT,
BH thân thể (nếu có) và các khoản thuế phải nộp cho cơ quan Nhà nước liên
quan đến thu nhập của lao động tính cho số lượng công nhân tham gia tại
công trình )
Điều 2: Thời gian và địa điểm làm việc.
Bắt đầu từ ngày tháng năm 20 Bên B phải bố trí nhân công làm việc
tại công trình: “………………..”

- Số lượng công nhân phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và kỹ thuật mà Bên A yêu
cầu.
- Công nhân Bên B phải tuân thủ tuyệt đối yêu cầu kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật
tại công trường trong thời gian thực hiện công việc thi công công trình
“………..”
Điều 3: Tiền công và hình thức thanh toán .
- Tiền công : Được tính trên diện tích mặt sàn của công trình với đơn giá đã
quy định tại Điều 1. Tổ trưởng/đội trưởng tự tính và chia lương cho người lao
động trên cơ sở bảng lương, bảng chấm công hàng tháng.
- Hình thức thanh toán: Trong quá trình thi công Bên A tạm ứng tiền cho Bên B
tối đa 50% trên tổng giá trị tạm tính.
- Khi kết thúc công trình sẽ thanh toán toàn bộ số tiền còn lại sau khi trừ đi tổng
số thuế thu nhập cá nhân và các khoản phí khác (nếu có) phải nộp.
- Các lao động không có mã số thuế thu nhập cá nhân thì sẽ tính theo mức thu
theo quy định của Nhà nước về thuế TNCN vãng lai.
- Thanh toán bằng tiền mặt.
Điều 4: Trách nhiệm của mỗi bên.
Bên A:
- Ký hợp đồng lao động với từng công nhân của đội.
- Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nếu chưa có mã số
thuế trên cơ sở chứng minh nhân dân người lao động cung cấp.
- Tạo điều kiệ...
CTY………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
--------o0o-------- -----------***-----------
Số: ....../2012/HĐNC-GĐ Hà nội, ngày tháng năm 20…
HỢP ĐỒNG
THUÊ NHÂN CÔNG
Hôm nay, ngày tháng năm 20 Tại Công ty cổ phần……….....:
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN
Ông : Chức vụ: Giám đốc
Đại diện cho: CÔNG TY CỔ PHẦN …….
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
BÊN B: BÊN NHẬN VIỆC
Ông : Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhân công
Địạ chỉ:
Điện thoại : Fax:..........................
CMTND số ......................Công an .....................cấp ngày .... tháng .... năm ......
Mã số thuế cá nhân:………………………………………………………………
Đại diện cho .......... công nhân danh sách số CMND/hoặc số
thuế cá nhân kèm theo
Hai bên thống nhất thoả thuận ký hợp đồng với các điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng.
Bên A giao cho Bên B toàn bộ công tác phần …………. hoàn thiện
công trình “………………” bao gồm:………. (liệt kê công việc cụ thể)
Giá giao khoán phần nhân công là ………………….. đồng
(Đơn giá trên bao gồm tiền chi phí nhân công các khoản BHXH, BHYT,
BH thân thể (nếu có) và các khoản thuế phải nộp cho quan Nhà nước liên
quan đến thu nhập của lao động tính cho số lượng công nhân tham gia tại
công trình )
Điều 2: Thời gian và địa điểm làm việc.
Bắt đầu từ ngày tháng m 20 Bên B phải bố t nhân công làm việc
tại công trình: “………………..”
Hợp đồng thuê nhân công thời vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng thuê nhân công thời vụ - Người đăng: diep-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hợp đồng thuê nhân công thời vụ 9 10 271