Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng tín dụng ngắn hạn

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Giang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MẪU SỐ: 04B/CV
(Do khách hàng và NH cùng lập)
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số
162/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN;
- Căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng và kết quả thẩm định của Ngân Hàng Đại Nam CN Cần Thơ
Hôm nay, ngày 08.tháng 01 .năm 2015, tại Ngân Hàng Đại Nam chúng tôi gồm có:
BÊN CHO VAY (BÊN A): Chi nhánh NH Đại Nam.................
Địa chỉ: 24 Trần Hoàng Na-Ninh Kiều-TP Cần Thơ
Người đại diện là ông (bà): Nguyễn Văn A
Giấy ủy quyền số (nếu có)...............................do ông (bà).................................ủy quyền
BÊN VAY (BÊN B)
Họ và tên: Công Ty TNHH DelTa
Địa chỉ thường trú: 45 Đường 30/04 –Ninh Kiều-TP Cần Thơ
Người đại diện là ông (bà): Nguyễn B
CMND số:352022595 ngày cấp : 24/07/1991, nơi cấp: Cần Thơ
Giấy ủy quyền số (nếu có)...............................do ông (bà).................................ủy quyền
Hai bên thống nhất việc Bên A cho Bên B vay tiền theo nội dung thỏa thuận dưới đây:
Điều 1: Phương thức cho vay, số tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay:
Phương thức cho vay: Vay Ngắn Hạn
Số tiền vay (bằng số) : 10.000.000
(Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)
(Số tiền cho vay cụ thể được tính cho từng lần rút vốn được theo dõi tại phụ lục hợp đồng hoặc giấy
nhận nợ kèm theo hợp đồng này).
Mục đích sử dụng tiền vay:
Thanh toán tiền hàng
Điều 2: Lãi suất cho vay:
- Lãi suất tiền vay là: 10% / năm tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng.
- Lãi tiền vay Bên B phải trả cho Bên A chỉ tính từ ngày vay đến ngày trả nợ.
- Phương pháp trả lãi tiền vay:
+ Theo định kỳ riêng: tháng/1 lần vào ngày cuối tháng
+ Hoặc trả lãi tiền vay cùng với kỳ trả nợ gốc.

- Lãi suất nợ quá hạn: Khi đến kỳ hạn trả nợ hoặc kết thúc thời hạn cho vay, nếu Bên B không có khả
năng trả nợ đúng hạn gốc, lãi và không được điều chỉnh kỳ hạn trả gốc, lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc,
thì NHNo sẽ chuyển toàn bộ số dư nợ thực tế sang nợ quá hạn và Bên B phải chịu lãi suất nợ quá hạn bằng
12%/tháng.
Điều 3: Thời hạn cho vay, phương thức và kỳ hạn trả nợ:
Thời hạn cho vay: 12 tháng, kể từ ngày 08 tháng 01.năm 2015
Ngày nhận tiền vay lần đầu:08/01/2015 Ngày trả nợ cuối cùng 08/01/2016
Kế hoạch phát tiền vay và kỳ hạn trả nợ (thực hiện theo phụ lục kèm theo).
Trường hợp Bên B trả nợ bằng đồng tiền khác với đồng tiền cho vay thì phải được Bên A chấp thuận.
Trường hợp Bên B rút tiền vay n...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MẪU SỐ: 04B/CV
(Do khách hàng và NH cùng lập)
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số
162/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN;
- Căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng và kết quả thẩm định của Ngân Hàng Đại Nam CN Cần Thơ
Hôm nay, ngày 08.tháng 01 .năm 2015, tại Ngân Hàng Đại Nam chúng tôi gồm có:
BÊN CHO VAY (BÊN A): Chi nhánh NH Đại Nam.................
Địa chỉ: 24 Trần Hoàng Na-Ninh Kiều-TP Cần Thơ
Người đại diện là ông (bà): Nguyễn Văn A
Giấy ủy quyền số (nếu có)...............................do ông (bà).................................ủy quyền
BÊN VAY (BÊN B)
Họ và tên: Công Ty TNHH DelTa
Địa chỉ thường trú: 45 Đường 30/04 –Ninh Kiều-TP Cần Thơ
Người đại diện là ông (bà): Nguyễn B
CMND số:352022595 ngày cấp : 24/07/1991, nơi cấp: Cần Thơ
Giấy ủy quyền số (nếu có)...............................do ông (bà).................................ủy quyền
Hai bên thống nhất việc Bên A cho Bên B vay tiền theo nội dung thỏa thuận dưới đây:
Điều 1: Phương thức cho vay, số tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay:
Phương thức cho vay: Vay Ngắn Hạn
Số tiền vay (bằng số) : 10.000.000
(Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)
(Số tiền cho vay c thể được tính cho từng lần rút vốn được theo dõi tại phụ lục hợp đồng hoặc giấy
nhận nợ kèm theo hợp đồng này).
Mục đích sử dụng tiền vay:
Thanh toán tiền hàng
Điều 2: Lãi suất cho vay:
- Lãi suất tiền vay là: 10% / năm tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng.
- Lãi tiền vay Bên B phải trả cho Bên A chỉ tính từ ngày vay đến ngày trả nợ.
- Phương pháp trả lãi tiền vay:
+ Theo định kỳ riêng: tháng/1 lần vào ngày cuối tháng
+ Hoặc trả lãi tiền vay cùng với kỳ trả nợ gốc.
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn - Trang 2
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn - Người đăng: Nguyễn Trường Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn 9 10 11