Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRUNG HẠN, DÀI HẠN
Số: ..../........../HĐ
Số đăng ký tại NH: ...../........

- Căn cứ luật dân sự ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày
31/12/2001và các văn bản sửa đổi bổ sung của Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ giấy đề nghị vay vốn ngày .................
Hôm nay, ngày ..... tháng.... năm.......... Tại: ..................................................................

Chúng tôi gồm có:
1- Bên cho vay: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh Sơn tây
(sau đây gọi là Ngân hàng).
Địa chỉ: ......................................................................................................................
Điện thoại: ................................ Fax:................
Do ông (bà): .............................
Chức vụ: .......................... làm đại diện.

2- Bên vay: ......................................................................... (sau đây gọi là Bên vay)
Địa chỉ: ..........................................................................................................................
Điện thoại: ............................ Fax:................
Tài khoản tiền gửi VND số: ................. ...Tại Ngân hàng ...............................................
Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số: ....................... Tại Ngân hàng ........................................
Do ông (bà): .................................... Chức vụ: ........................ làm đại diện, theo giấy uỷ quyền
số ...... ngày.../.../........ của ..........................................................................................

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn với các điều khoản sau:
Điều 1. Số tiền vay
Ngân hàng cho Bên vay vay số tiền:.................................................
Bằng chữ.......................................................................................................................
Điều 2. Mục đích sử dụng tiền vay
Tiền vay được sử dụng để đầu tư cho dự án............................, cụ thể:........................
Điều 3. Thời hạn vay
Thời hạn vay kể từ ngày nhận món vay đầu tiên là .........tháng.
Điều 4. Lãi suất
1. Lãi suất VND:.......................... Lãi suất nợ quá hạn VND:..................................
2. Lãi suất .................................... Lãi suất nợ quá hạn là.........................................
Điều 5. Điều kiện rút vốn vay
1. Trước khi r...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRUNG HẠN, DÀI HẠN
Số: ..../........../HĐ
Số đăng ký tại NH: ...../........
- Căn cứ luật dân sự ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Quy chế cho vay ban hành m theo Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày
31/12/2001và các văn bản sửa đổi bổ sung của Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ giấy đề nghị vay vốn ngày .................
Hôm nay, ngày ..... tháng.... năm.......... Tại: ..................................................................
Chúng tôi gồm có:
1- Bên cho vay: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh Sơn tây
(sau đây gọi là Ngân hàng).
Địa chỉ: ......................................................................................................................
Điện thoại: ................................ Fax:................
Do ông (bà): ............................. Chức vụ: .......................... làm đại diện.
2- Bên vay: ......................................................................... (sau đây gọi là Bên vay)
Địa chỉ: ..........................................................................................................................
Điện thoại: ............................ Fax:................
Tài khoản tiền gửi VND số: ................. ...Tại Ngân hàng ...............................................
Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số: ....................... Tại Ngân hàng ........................................
Do ông (bà): .................................... Chức vụ: ........................ làm đại diện, theo giấy uỷ quyền
số ...... ngày.../.../........ của ..........................................................................................
Hai bên thoả thun ký kết Hp đng n dụng trung, dài hn vi các điu khoản sau:
Điều 1. Số tiền vay
Ngân hàng cho Bên vay vay số tiền:.................................................
Bằng chữ.......................................................................................................................
Điều 2. Mục đích sử dụng tiền vay
Tiền vay được sử dụng để đầu tư cho dự án............................, cụ thể:........................
Điều 3. Thời hạn vay
Thời hạn vay kể từ ngày nhận món vay đầu tiên là .........tháng.
Điều 4. Lãi suất
1. Lãi suất VND:.......................... Lãi suất nợ quá hạn VND:..................................
2. Lãi suất .................................... Lãi suất nợ quá hạn là.........................................
Điều 5. Điều kiện rút vốn vay
1. Trước khi rút vốn vay, Bên vay phải:
- Cung cấp cho Ngân hàng đầy đ c hồ sơ, tài liu pháp lý liên quan đến việc vay vốn;
- Hoàn thành th tc vbo đm tin vay nói ti Điu 11 ca Hợp đng này.
2. Lập bảng kê rút vốn theo mẫu của Ngân hàng và được Ngân hàng chấp nhận. Ngân hàng có thể
chấp nhận một phần hoặc toàn bộ số tiền được rút theo Bảng kê rút vốn và số tiền Ngân hàng duyệt rút
vốn là khoản nợ chính thức của lần rút vốn đó.
3. Thời hạn rút vốn:
- Bên vay được rút vốn trong thời hạn......tháng kể từ khi Hợp đồng được ký kết. Trường hợp Bên
vay muốn kéo dài thời hạn rút vốn, phải thông báo bằng văn bản và được Ngân hàng chấp thuận.
- Ngân hàng s thu phí cam kết sử dụng vốn trong trường hp Bên vay không rút hết tin vay theo Hợp
đng này vi mức phí 0% trên s vốn kng rút theo hợp đồng này.
4. Phương thức rút vốn:
4.1- Đi vi phn xây lp: Bên vay đưc rút tin vay đ thực hin đầu theo quy đnh.
Luat su Nguyen Manh Thuat – www.luatsudongnama.com 1/5
Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn - Trang 2
Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn 9 10 498