Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng ủy quyền

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
Tại Phòng Công chứng số....................... thành phố.............................. (Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công
chứng), chúng tôi gồm có:
Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):......................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông:...............................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cùng vợ là bà:...............................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
Tại Phòng Công chứng số....................... thành phố.............................. (Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng Công
chứng), chúng tôi gồm có:
Bên ủy quyền (sau đây gọi Bên A):
Ông (Bà):......................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không hộ khẩu thường trú thì ghi đăng tạm trú)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hoặc thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể vợ chồng:
Ông:...............................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cùng vợ là bà:...............................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp vợ chồng hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu
thường trú của từng người)...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Chủ thể hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ:..........................................................................................................................
Hợp đồng ủy quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng ủy quyền - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hợp đồng ủy quyền 9 10 910