Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng (về việc hợp nhất doanh nghiệp)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o----HỢP ĐỒNG
( Số ……../HĐHN)
(Về việc hợp nhất doanh nghiệp)
-

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-

Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

-

Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

Hôm nay, ngày ………………… tại địa chỉ ………………………..
Các bên gồm:
1. Bên A
Công ty ………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..
Địa chỉ: ……………….
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..
Đại diện: …………………….
2. Bên B
Công ty ………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..
Địa chỉ: ……………….
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..
Đại diện: …………………….
Cùng ký kết hợp đồng hợp nhất với những nội dung sau:
Điều 1: Đối tượng hợp nhất gồm:
1. Công ty ………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..
Địa chỉ: ……………….
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..
Đại diện: …………………….
2. Công ty ………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..
Địa chỉ: ……………….
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..
Đại diện: …………………….

Điều 2: Thủ tục và điều kiện hợp nhất:………………………………
Điều 3: Phương án sử dụng lao động…………………………………
Điều 4: Thời hạn, thủ tục chuyển đổi tài sản………………………
Điều 5: Thời hạn thực hiện…………………….
Điều 6: Thông qua điều lệ của công ty hợp nhất………………………………
Điều 7: Thông qua việc bầu các chức danh quản lý………………………………….
Điều 8: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp……………………………………….
Điều 9: Cam kết của các bên………………………
Điều 10: Hiệu lực hợp đồng…………………………
Đại diện bên A
(ký, ghi rõ họ tên )

Đại diện bên B
(ký, ghi rõ họ tên )

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o-----
HỢP ĐỒNG
( Số ……../HĐHN)
(Về việc hợp nhất doanh nghiệp)
-
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
-
Căn cứ vào Điều lệ ………………….;
-
Căn cứ vào Điều lệ ………………….;
Hôm nay, ngày ………………… tại địa chỉ ………………………..
Các bên gồm:
1. Bên A
Công ty ………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..
Địa chỉ: ……………….
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..
Đại diện: …………………….
2. Bên B
Công ty ………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..
Địa chỉ: ……………….
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..
Đại diện: …………………….
Cùng ký kết hợp đồng hợp nhất với những nội dung sau:
Điều 1: Đối tượng hợp nhất gồm:
1. Công ty ………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..
Địa chỉ: ……………….
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..
Đại diện: …………………….
2. Công ty ………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..
Địa chỉ: ……………….
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..
Đại diện: …………………….
Hợp đồng (về việc hợp nhất doanh nghiệp) - Trang 2
Hợp đồng (về việc hợp nhất doanh nghiệp) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng (về việc hợp nhất doanh nghiệp) 9 10 798