Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng xuất khẩu thủy sản

Được đăng lên bởi Kim Trang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hợp đồng xuất khẩu thủy sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN
Số:.../...
Hôm nay, ngày.............................. tại....................................., chúng tôi
gồm:
Người
bán:..........................................................................................................
...............
Địa
chỉ:...........................................................................................................
....................
Điện
thoại:............................
Telex:...................................
Fax:........................................
Người
đại
diện:.........................................................................................................
..........
Người
mua:.........................................................................................................
...............
Địa
chỉ:...........................................................................................................
....................
Điện
thoại:............................
Telex:...................................
Fax:........................................
Người
đại
diện:.........................................................................................................
..........
Cả 2 bên đã bàn và thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán cho đợt giao
hàng vào tháng....... mặt hàng tôm đông lạnh với những điều kiện và
điều khoản sau:
A/ CHI TIẾT VỀ LOẠI HÀNG - GIÁ CẢ VÀ CÁCH PHÂN LOẠI
KÍCH CỠ
USD/KG/CF PHÂN LOẠI USD/KG/CF JPN PHÂN LOẠI
JPN PD/PUD
PD/PUD
W/P
C.TIGER
08/12
13.20
13/15
12.80
1|Page

16/20
21/25
26/30
31/40
41/50
51/60
61/70
71/90
91/120
100/200

12.40
11.70
10.80
09.40
08.50
07.30
06.50
05.70
05.15
04.75

Tôm đánh bắt

Tối đa 15 %
Tối thiểu 25
%
Khoảng 30 %
Khoảng 30 %

9.72
8.46
7.65
6.57
5.85
5.13
4.64
4.28

Tôm đánh bắt

>20 %

200/300
03.75
3.38
30 %
300/500
02.70
2.43
>50 %
BROKEN
2.25
2.03
PD
4.25
4.25200/30
0
- Những mức giá trên đây là giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu Ngôi
sao Minh Hải
- Giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu SEAPRIMEXCO thấp hơn 0,05 USD
mỗi ký so với những mức giá kể trên.
- Giá của tôm (sản phẩm loại 2) thấp hơn tôm loại 1 10%.
B/ SỐ LƯỢNG:
- Loại PD 8/12 71/90 Factory 89 - đánh bắt tự nhiên
- Loại PUD W/P: 42 63 tấn bao gồm:
- Factory 89 khoảng 21 42 tấn
- Factory 69- 97- 23- 65- 61: khoảng 21 tấn
- Loại PD/PUD Cat Tiger (tôm sắt): khoảng 10 - 15 tấn
- Loại PD 200/300: khoảng 700 - 1.000 thùng (kiện)
C/...
Hợp đồng xuất khẩu thủy sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN
Số:.../...
Hôm nay, ngày.............................. tại....................................., chúng tôi
gồm:
Người
bán:..........................................................................................................
...............
Địa
chỉ:...........................................................................................................
....................
Điện thoại:............................ Telex:...................................
Fax:........................................
Người đại
diện:.........................................................................................................
..........
Người
mua:.........................................................................................................
...............
Địa
chỉ:...........................................................................................................
....................
Điện thoại:............................ Telex:...................................
Fax:........................................
Người đại
diện:.........................................................................................................
..........
Cả 2 bên đã bàn thỏa thuậnkết hợp đồng mua bán cho đợt giao
hàng vào tháng....... mặt hàng tôm đông lạnh với những điều kiện
điều khoản sau:
A/ CHI TIẾT VỀ LOẠI HÀNG - GIÁ CẢ VÀ CÁCH PHÂN LOẠI
KÍCH CỠ USD/KG/CF
JPN PD/PUD
W/P
PHÂN LOẠI USD/KG/CF JPN
PD/PUD
C.TIGER
PHÂN LOẠI
08/12 13.20
13/15 12.80
1 | P a g e
hợp đồng xuất khẩu thủy sản - Trang 2
hợp đồng xuất khẩu thủy sản - Người đăng: Kim Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hợp đồng xuất khẩu thủy sản 9 10 541