Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

Được đăng lên bởi haxuantruong891993
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TIN HỌC KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2015

HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH
THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
Đối với hệ đại học chính quy khóa 53
Ngành Hệ thống thông tin quản lý- chuyên ngành Tin học kinh tế
1. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP
1.1 Gắn học với hành, lý luận với thực tiễn, giúp sinh viên làm quen và tăng cường kỹ năng
thực tế, năng lực chuyên môn phù hợp với ngành Hệ thống thông tin quản lý.
1.2 Giúp sinh viên hệ thống hóa và củng cố những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kiến
thức chuyên môn về chuyên ngành Tin học kinh tế đã được trang bị, vận dụng vào thực
tế, qua đó củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
1.3 Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp, hình thành các phẩm chất trí
tuệ, phương pháp tiếp cận, giải quyết một vấn đề thực tế.
1.4 Tạo cho sinh viên khoa Tin học kinh tế có cơ hội phát hiện những kiến thức và kỹ năng
còn thiếu để có kế hoạch bổ sung hoàn thiện.
1.5 Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ thực tập và việc hoàn thành chuyên đề thực tập.
2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
2.1 Tất cả các sinh viên đều phải đăng ký đề tài nghiên cứu và viết chuyên đề thực tập.
2.2 Điều kiện đăng ký nghiên cứu, viết chuyên đề thực tập: sinh viên đã tích lũy ít nhất
75% số tín chỉ của Chương trình đào tạo của chuyên ngành Tin học kinh tế.
2.3 Điều kiện thực tập: sinh viên đủ các điều kiện sau đây được đi thực tập:
a) Đã tích lũy ít nhất 75% số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo chuyên
ngành Tin học kinh tế.
b) Đã học hoặc đang học các học phần bắt buộc của khối kiến thức ngành Hệ thống

thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kinh tế.
c) Đang trong thời gian hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.
d) Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
3.1 Điều kiện sinh viên được thực tập viết chuyên đề: Căn cứ vào Quy định về thực tập và
viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành tại Quyết định số 793/QĐ-ĐHKTQD
ngày 29/4/2009 của Hiệu trưởng.
3.2 Các giai đoạn thực tập:
1

Căn cứ kế hoạch thực tập học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 ban hành theo bản Kế hoạch số
1470/ĐHKTQD-KHQLĐT ngày 15/12/2014 của Hiệu Trưởng:
Tổng thời gian thực tập: một đợt thực tập kéo dài 18 tuần (không bao gồm thời gian nghỉ
Tết Nguyên đán), từ ngày 05/01/2...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TIN HỌC KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2015
HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH
THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
Đối với hệ đại học chính quy khóa 53
Ngành Hệ thống thông tin quản lý- chuyên ngành Tin học kinh tế
1. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP
1.1 Gắn học với hành, lý luận với thực tiễn, giúp sinh viên làm quen tăng cường kỹ năng
thực tế, năng lực chuyên môn phù hợp với ngành Hệ thống thông tin quản lý.
1.2 Giúp sinh viên hệ thống hóa và củng cố những kiến thức bản về kinh tế hội, kiến
thức chuyên môn về chuyên ngành Tin học kinh tế đã được trang bị, vận dụngo thực
tế, qua đó củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
1.3 Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp, hình thành các phẩm chất trí
tuệ, phương pháp tiếp cận, giải quyết một vấn đề thực tế.
1.4 Tạo cho sinh viên khoa Tin học kinh tế hội phát hiện những kiến thức kỹ năng
còn thiếu để có kế hoạch bổ sung hoàn thiện.
1.5 Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ thực tập và việc hoàn thành chuyên đề thực tập.
2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
2.1 Tất cả các sinh viên đều phải đăng ký đề tài nghiên cứu và viết chuyên đề thực tập.
2.2 Điều kiện đăng nghiên cứu, viết chuyên đề thực tập: sinh viên đã tích lũy ít nhất
75% số tín chỉ của Chương trình đào tạo của chuyên ngành Tin học kinh tế.
2.3 Điều kiện thực tập: sinh viên đủ các điều kiện sau đây được đi thực tập:
a) Đã tích lũy ít nhất 75% số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo chuyên
ngành Tin học kinh tế.
b) Đã học hoặc đang học các học phần bắt buộc của khối kiến thức ngành Hệ thống
thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kinh tế.
c) Đang trong thời gian hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.
d) Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
3.1 Điều kiện sinh viên được thực tập viết chuyên đề: Căn cứ vào Quy định về thực tập
viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống n chỉ
tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành tại Quyết định số 793/QĐ-ĐHKTQD
ngày 29/4/2009 của Hiệu trưởng.
3.2 Các giai đoạn thực tập:
1
HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP - Người đăng: haxuantruong891993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 9 10 176