Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng

Được đăng lên bởi Mon Mon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2427 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu
2-KNĐ), khai lý lịch Đảng viên(Mẫu 1 – HSĐV)
1- Yêu cầu
Người vào Đảng, Đảng viên phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội
dung trong lý lịch của người xin vào Đảng, lý lịch Đảng viên; không tẩy
xóa, sửa chữa và nhờ người khá viết hộ.
2– Lý lịch của người xin vào Đảng.
1. Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên như trong giấy chứng
minh thư nhân dân, bằng chữ in hoa, ví dụ : NGUYỄN VĂN HÙNG.
2. Nam, nữ: Là nam thì gạch cữ “nữ”, là nữ thì gach chữ “nam”.
3. Họ và tên khai sinh: Ghi đúnghọ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh
4. Bí danh: Ghi các bí danh đã dùng (nếu có)
5. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai
sinh
6. Nơi sinh: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố trực thuộc
tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cấp giấy khai sinh theo
tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.
7. Quê quán: Ghi rõ nơi gia đình, họ hàng của cha đẻ sinh sống từ nhiều đời;
trường hợp cá biệt có thể ghi theo qê quán của người mẹ hoặc người nuôi
dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Ghi địa chỉ như cách ghi ở
mục 06.
8. Nơi cư trú:
- Nơi thường trú: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh,
thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố).
- Nơi tạm trú : Bản thân đang tạm trú ở đâu thì viết địa chỉ nơi tạm trú
đó.
9. Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng,
Mường….(Nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của
bố, mẹ là người nước ngoài).
10. Tôn giáo: Trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ (ví dụ: đạo Phật,
đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo….ghi cả chức vụ
trong tôn giáo – nếu có), nếu không theo tôn giáo nào thì ghi chữ “không”.
11. Nghề nghiệp hiện nay: Ghi rõ công viêc chính đang làm (Ví dụ: công nhân,
nông dân, công chức, viên chức, bác sỹ ngoại khoa, bộ đội, nhà văn, nhà
báo, chủ doanh nghiệp…; nếu sống phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh,
sinh viên hoặc chưa có việc làm).
12. Trình độ hiện nay :
- Giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã học xong lớp mấy, hay tốt nghiệp hệ 10
năm, hệ 12 năm, học phổ thông hay bổ túc (ví dụ: 8/10 phổ thông, 9/12
bổ túc).
- Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề):
Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp (ví dụ: Công nhân kỹ thuật
hàn bậc 3, Trung cấp Thú y…).

-

Giáo dục đại học và sau đại học (bao gồm trình độ cao đẳng, đại học,
thạc sỹ, tiến sỹ): Ghi theo vă...
Hướng dẫn khai chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu
2-KNĐ), khai lý lịch Đảng viên(Mẫu 1 – HSĐV)
1- Yêu cầu
Người vào Đảng, Đảng viên phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội
dung trong lịch của người xin vào Đảng, lịch Đảng viên; không tẩy
xóa, sửa chữa và nhờ người khá viết hộ.
2– Lý lịch của người xin vào Đảng.
1. Họ tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm tên như trong giấy chứng
minh thư nhân dân, bằng chữ in hoa, ví dụ : NGUYỄN VĂN HÙNG.
2. Nam, nữ: Là nam thì gạch cữ “nữ”, là nữ thì gach chữ “nam”.
3. Họ và tên khai sinh: Ghi đúnghọ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh
4. Bí danh: Ghi các bí danh đã dùng (nếu có)
5. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai
sinh
6. Nơi sinh: Ghi (phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố trực thuộc
tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cấp giấy khai sinh theo
tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.
7. Quê quán: Ghi nơi gia đình, họ hàng của cha đẻ sinh sống từ nhiều đời;
trường hợp biệt thể ghi theo quán của người mẹ hoặc người nuôi
dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết bố, mẹ). Ghi địa chỉ ncách ghi
mục 06.
8. Nơi cư trú:
- Nơi thường trú: Ghi địa chỉ đăng thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh,
thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố).
- Nơi tạm trú : Bản thân đang tạm trú đâu thì viết địa chỉ nơi tạm trú
đó.
9. Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng,
Mường….(Nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của
bố, mẹ là người nước ngoài).
10.Tôn giáo: Trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ (ví dụ: đạo Phật,
đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo a Hảo….ghi c chức vụ
trong tôn giáo – nếu có), nếu không theo tôn giáo nào thì ghi chữ “không”.
11.Nghề nghiệp hiện nay: Ghi rõ công viêc chính đang làm (Ví dụ: công nhân,
nông dân, công chức, viên chức, bác sỹ ngoại khoa, bộ đội, n văn, nhà
báo, chủ doanh nghiệp…; nếu sống phụ thuộc gia đình thì ghi học sinh,
sinh viên hoặc chưa có việc làm).
12.Trình độ hiện nay :
- Giáo dục phổ thông: Ghi đã học xong lớp mấy, hay tốt nghiệp hệ 10
năm, hệ 12 năm, học phthông hay bổ túc (ví dụ: 8/10 phổ thông, 9/12
bổ túc).
- Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề):
Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp (ví dụ: Công nhân kỹ thuật
hàn bậc 3, Trung cấp Thú y…).
Hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng - Người đăng: Mon Mon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng 9 10 338