Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản trong công chứng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN
QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO
PHÒNG CÔNG CHỨNG
(Mẫu số 27, 28, 29 và 30)

(1) Ghi thông tin về người lập di chúc như sau:

Họ và tên :...................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :....................................................
cấp ngày......./......./........tại...........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):........................................................
Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................
(2) Ghi thông tin về những người thừa kế như sau:

Ông (bà):......................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:.....................................................
cấp ngày......./......./........tại...........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):........................................................
Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................
Ông (bà):......................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:.....................................................
cấp ngày......./......./........tại...........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):........................................................
Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................
Trường hợp những người thừa kế gồm từ ba người trở lên thì thông tin của từng người
được ghi lần lượt như trên.
(3) Ghi thông tin về người nhận tài sản thừa kế như sau:

Họ và tên :..................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:........................................................
cấp ngày......./......./........tại...............................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):............................................................
Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................
(4) Ghi thông tin về người từ chối nhận tài sản thừa kế như sau:
1

Họ và tên :................
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN
QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO
PHÒNG CÔNG CHỨNG
(Mẫu số 27, 28, 29 và 30)
(1) Ghi thông tin về người lập di chúc như sau:
Họ và tên :...................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :....................................................
cấp ngày......./......./........tại...........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):........................................................
Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................
(2) Ghi thông tin về những người thừa kế như sau:
Ông (bà):......................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:.....................................................
cấp ngày......./......./........tại...........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):........................................................
Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................
Ông (bà):......................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:.....................................................
cấp ngày......./......./........tại...........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):........................................................
Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................
Trường hợp những người thừa kế gồm từ ba người trở lên thì thông tin ca tng người
được ghi ln lượt như trên.
(3) Ghi thông tin về người nhận tài sản thừa kế như sau:
Họ và tên :..................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:........................................................
cấp ngày......./......./........tại...............................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):............................................................
Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................
(4) Ghi thông tin về người từ chối nhận tài sản thừa kế như sau:
1
Hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản trong công chứng - Trang 2
Hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản trong công chứng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản trong công chứng 9 10 71