Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in như sau:
Thủ tục

Cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức (thuộc danh nghiệp nhà nước) nộp hồ sơ cho
Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cục Báo chí cấp phép nếu đủ điều kiện; trường hợp
không cấp, Cục Báo chí có văn bản trả lời và nêu rõ lý
do.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Thông qua hệ thống bưu chính.

a. Thành phần hồ sơ:
3. Thành phần, số lượng hồ - Công văn của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
sơ:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
4. Thời hạn giải quyết:
5. Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:

Không quy định.
Tổ chức

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ
Thông tin và Truyền thông.
6. Cơ quan thực hiện thủ - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền
tục hành chính:
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:

Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (nếu có và đề nghị
đính kèm):

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính
(nếu có):

Không

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
11. Căn cứ pháp lý của thủ Luật Báo chí;
tục hành chính:
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại
về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt
động đại lý, mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa
với nước ngoài.
- Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006
của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số nội dung
quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày
23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc
tế và các hoạt động đại lý, mua bán, gia công và quá
cảnh hàng hóa với nước ngoài.

...
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in như sau:
Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in
1. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức (thuộc danh nghiệp nhà nước) nộp hồ cho
Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cục Báo chí cấp phép nếu đủ điều kiện; trường hợp
không cấp, Cục Báo chí văn bản trả lời nêu
do.
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Thông qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng h
sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
- Công văn của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
5. Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
Tổ chức
6. quan thực hiện thủ
tục hành chính:
- quan thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- quan hoặc người thẩm quyền được ủy quyền
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện th
tục hành chính:
Giấy phép
8. Lệ phí (nếu có): Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (nếu đề nghị
đính kèm):
Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính
(nếu có):
Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ
tục hành chính:
- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in - Trang 2
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in 9 10 117