Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thủ tục cho phép Họp báo

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục cho phép Họp báo như sau:
Thủ tục

Cho phép Họp báo.

1. Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức gửi công văn đề nghị được phép họp
báo hoặc có văn bản thông báo đến Cục Báo chí.
- Đối với tổ chức trong nước: Tổ chức ở Trung ương
gửi công văn đề nghị được phép họp báo.
- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài: Cơ quan đại
diện nước ngoài (cơ quan đại diện Ngoại giao; cơ quan
lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế liên Chính
phủ tại Việt Nam) gửi thông báo bằng văn bản đến Cục
Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thông
báo cho Bộ Ngoại giao.
- Các đoàn đại biểu nước ngoài thăm chính thức Việt
Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính
phủ, Quốc hội hoặc Bộ Ngoại giao được thực hiện theo
chương trình của Đoàn. Cơ quan chủ quản Việt Nam có
trách nhiệm thông báo cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin
và Truyền thông để phối hợp quản lý.
- Các Đoàn đại biểu nước ngoài thăm Việt Nam theo lời
mời của các cơ quan Việt Nam khác, cơ quan chủ quản
Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho
Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Cơ quan, tổ chức có văn bản xin phép hoặc văn bản
thông báo, ghi rõ:
+ Nội dung họp báo;
+ Ngày, giờ họp báo;
3. Thành phần, số lượng hồ + Địa điểm;
sơ:
+ Thành phần tham dự;
+ Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.
+ Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu,
hiện vật…
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước
4. Thời hạn giải quyết:
ngoài: sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản xin
phép, Cục Báo chí có văn bản trả lời; nếu không có ý
kiến thì việc họp báo coi như được chấp nhận.
- Đối với trong nước: Tổ chức muốn họp báo phải báo
trước bằng văn bản chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ trước
khi họp báo. Việc họp báo chỉ được tổ chức khi cơ quan
quản lý Nhà nước về báo chí đồng ý bằng văn bản trong
thời hạn chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp

báo.
5. Đối tượng thực hiện thủ
tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ
Thông tin và Truyền thông.
6. Cơ quan thực hiện thủ - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền
tục hành chính:
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
- Cơ quan phối hơp (nếu có): Bộ Ngoại Giao.
7. Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:

Văn bản chấp thuận

8. Lệ phí (nếu có):

Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (nếu có và đề nghị
đính kèm):

Không
...
Hướng dẫn thủ tục cho phép Họp báo như sau:
Thủ tục Cho phép Họp báo.
1. Trình tự thực hiện:
- Cơ quan, tổ chức gửi công văn đề nghị được phép họp
báo hoặc có văn bản thông báo đến Cục Báo chí.
- Đối với tổ chức trong nước: Tổ chức Trung ương
gửi công văn đề nghị được phép họp báo.
- Đối với quan đại diện nước ngoài: quan đại
diện nước ngoài (cơ quan đại diện Ngoại giao; quan
lãnh sự, quan đại diện tổ chức quốc tế liên Chính
phủ tại Việt Nam) gửi thông báo bằng văn bản đến Cục
Báo chí, Bộ Thông tin Truyền thông; đồng thông
báo cho Bộ Ngoại giao.
- Các đoàn đại biểu nước ngoài thăm chính thức Việt
Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính
phủ, Quốc hội hoặc Bộ Ngoại giao được thực hiện theo
chương trình của Đoàn. Cơ quan chủ quản Việt Nam
trách nhiệm thông báo cho Cục o chí, Bộ Thông tin
và Truyền thông để phối hợp quản lý.
- Các Đoàn đại biểu nước ngoài thăm Việt Nam theo lời
mời của các quan Việt Nam khác, quan chủ quản
Việt Nam trách nhiệm thông o bằng văn bản cho
Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Thông qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:
- Cơ quan, tổ chức có văn bản xin phép hoặc văn bản
thông báo, ghi rõ:
+ Nội dung họp báo;
+ Ngày, giờ họp báo;
+ Địa điểm;
+ Thành phần tham dự;
+ Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.
+ Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu,
hiện vật…
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
4. Thời hạn giải quyết:
- Đối với quan đại diện nước ngoài, quan nước
ngoài: sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản xin
phép, Cục Báo chí văn bản trả lời; nếu không ý
kiến thì việc họp báo coi như được chấp nhận.
- Đối với trong nước: Tổ chức muốn họp báo phải báo
trước bằng văn bản chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ trước
khi họp báo. Việc họp báo chỉ được tổ chức khi cơ quan
quản lý Nhà nước về báo chí đồng ý bằng văn bản trong
thời hạn chậm nhất 6 tiếng đồng hồ trước khi họp
Hướng dẫn thủ tục cho phép Họp báo - Trang 2
Hướng dẫn thủ tục cho phép Họp báo - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn thủ tục cho phép Họp báo 9 10 306