Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tinh giản biên chế

Được đăng lên bởi bedoantrong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 113/HD-SNV

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC
ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách
tinh giản biên chế (sau đây viết tắt là Nghị định số 108 và Thông tư số 01); Kế
hoạch số 59/KH-UBND ngày 19/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính
phủ về chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Sau khi thống nhất với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Nội vụ
hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau:
I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến cấp xã;
b) Các đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả
lương;
d) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở
hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước, nay tiếp tục được cấp có thẩm quyền
phê duyệt thực hiện sắp xếp lại theo phương án cổ phần hóa, giao, bán, giải thể,
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập;
đ) Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấp có thẩm quyền
bán hết phần vốn nhà nước;
e) Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cán bộ, công chức từ tỉnh đến cấp xã;
b) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn
quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về
thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật;

d) Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó
Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong
các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
(không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc
theo chế độ hợp đồng lao động);
đ) Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm
người đại diện theo...
UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 113/HD-SNV Lạng Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2015
HƯỚNG DẪN
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC
ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách
tinh giản biên chế (sau đây viết tắt Nghị định số 108 Thông số 01); Kế
hoạch s 59/KH-UBND ngày 19/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính
phủ về chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Sau khi thống nhất với Sở Tài chính, Bảo hiểm hội tnh, Sở Nội vụ
hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau:
I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến cấp xã;
b) Các đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả
lương;
d) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở
hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước, nay tiếp tục được cấp thẩm quyền
phê duyệt thực hiện sắp xếp lại theo phương án cổ phần hóa, giao, bán, giải thể,
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập;
đ) Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấpthẩm quyền
bán hết phần vốn nhà nước;
e) Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cán bộ, công chức từ tỉnh đến cấp xã;
b) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn
quy định tại Nghị đnh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về
thực hiện chế độ hợp đồng một s loại công việc trong quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật;
Hướng dẫn tinh giản biên chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tinh giản biên chế - Người đăng: bedoantrong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn tinh giản biên chế 9 10 714