Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn tổ chức khóa/lớp đào tạo

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Dũng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACONTROL
Bộ phận nhân sự

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC
KHÓA/LỚP ĐÀO TẠO
HD02/VPCT/NS

Hà Nội, 10/2010

tµi liÖu sè :
HD 02/VPCT/NS

Vinacontrol
ngµy hiÖu lùc :
01-10-2010

lÇn ban hµnh: 1

Híng dÉn C¤NG viÖc:
tæ chøc c¸c khãa/líp ®µo t¹o

do bé phËn nh©n sù c«ng ty ®îc yªu cÇu thùc hiÖn

N¬i nhËn :

1. Ban Tæng gi¸m ®èc.
2. C¸c trëng phßng/Bé phËn/Trung t©m liªn quan thuéc C«ng ty.
3. Gi¸m ®èc c¸c Chi nh¸nh cÊp 1
Ngêi chuÈn bÞ :

Tªn
NguyÔn §µo Liªm

Ngêi phª duyÖt:

Tªn
Mai TiÕn Dòng

b¶n söa

ngµy

Chøc vô
Gi¸m ®èc nh©n sù

Chøc vô
Tæng gi¸m ®èc

Ghi nhËn vÒ b¶n Söa
Ngêi söa

Ch÷ ký

Ch÷ ký

Lý do söa

Lu ý: Nh÷ng thay ®æi sau cïng cña tµi liÖu ph¶i ®¸nh dÊu “>”, ë lÒ tr¸i , ghi ngµy vµ
ngêi phª duyÖt ký tªn

__________________________________________________________________________________________
Tài liệu này chỉ sự dụng nội bộ

Số trang - 2 -

tµi liÖu sè :
HD 02/VPCT/NS

Vinacontrol
ngµy hiÖu lùc :
01-10-2010

lÇn ban hµnh: 1

I/ MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Mục đích
Hướng dẫn tổ chức các khóa/lớp đào tạo do Bộ phận nhân sự Công ty được yêu cầu thực
hiện theo kế hoạch hoặc nhu cầu phát sinh của các đơn vị trong Công ty.
2. Phạm vi áp dụng
Hướng dẫn này áp dụng tại Bộ phận nhân sự Văn phòng Công ty và phối hợp thực hiện
cùng các Chi nhánh, các Phòng/Bộ phận/Trung tâm của Văn phòng Công ty.
II/ TÀI LIỆU LIÊN QUAN
- Quy chế đào tạo và thi do Công ty ban hành
- Quy trình đào tạo 6.2 TI – QP03 – HO trong hệ thống ISO
- Kế hoạch đào tạo, các tài liệu đào tạo
III/ TRÁCH NHIỆM
1. Tổng giám đốc
- Phê duyệt Kế hoạch, yêu cầu đào tạo và phân công cho các đơn vị chức năng tại Văn
phòng Công ty đảm nhiệm
- Quyết định và duyệt chương trình khóa/lớp đào tạo
- Ký Hợp đồng đào tạo (nếu có).
- Ký giấy chứng nhận/chứng chỉ đào tạo đối với khóa/lớp do Công ty tự đào tạo.
2. Trưởng các Chi nhánh/Bộ phận/Phòng/Trung tâm.
- Lập kế hoạch, nhu cầu đào tạo của của đơn vị mình.
- Lập yêu cầu đào tạo (theo BM 01 – phụ lục 1) và gửi về Bộ phận nhân sự Công ty
gồm:
+ Yêu cầu đào tạo theo kế hoạch hoặc nhu cầu phát sinh của đơn vị
+ Yêu cầu đào tạo của các phòng/Bộ phận trung tâm tại Văn phòng Công ty trên cơ sở
kế hoạch, nhu cầu đào tạo phát sinh của các chi nhánh trong khuôn khổ chuyên
môn/nghiệp vụ mà các phòng/Bộ phận/ Trung tâm phụ trách và được các Chi nhánh
yêu cầu Công ty đảm nhiệm.
- Xây dựng nội dung, soạn thảo hợp đồng đào tạo, trình ký (nếu có) và gửi về Bộ phận
nhân sự
- Lập danh sách học viên của đơn vị khi có yêu cầu và gửi về Bộ phận nhân sự.
- ...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACONTROL
Bộ phận nhân sự
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC
KHÓA/LỚP ĐÀO TẠO
HD02/VPCT/NS
Hà Nội, 10/2010
hướng dẫn tổ chức khóa/lớp đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn tổ chức khóa/lớp đào tạo - Người đăng: Nguyễn Tiến Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hướng dẫn tổ chức khóa/lớp đào tạo 9 10 439