Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trình bày khóa luận

Được đăng lên bởi tranvanminh188
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA KINH TẾ - XÃ HỘI
BỘ MÔN KẾ TOÁN
HƯỚNG DẪN
TRÌNH BÀY HÌNH THỨC, NỘI DUNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
1. Hình thức:
 Soạn thảo văn bản:
- Size: 14
- Font: Times New Roman
- Khoảng cách dòng: 1,5 line.
- Số trang: đánh ở giữa, phía dưới trang giấy.
- Lề trên: 2 cm
- Lề dưới: 2 cm
- Lề trái: 3 cm
- Lề phải: 2 cm
- Mật độ chữ: bình thường (không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các
chữ)
- In trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 cm), dày khoảng 50-70 trang, không
kể phụ lục.
- Trích dẫn tài liệu tham khảo: “…………….” [số thứ tự của tài liệu đặt trong tài liệu
tham khảo, số trang trích dẫn]. VD: trích dẫn ở trang 10 trong tài liệu Lý luận dạy học đại học (số
thứ tự của tài liệu là 8) thì trình bày như sau: “ ….đoạn trích dẫn….” [8,10].
 Thứ tự các trang:
- Trang bìa: trình bày theo mẫu hướng dẫn
- Trang phụ bìa
- Trang nhận xét của đơn vị thực tập

- Trang nhận xét của GVHD
- Trang lời cảm ơn: (nếu có) – không đánh số trang
- Trang mục lục: không đánh số trang
- Trang mở đầu - trang 1, gồm những nội dung sau:
- Nội dung
- Trang kết luận
- Trang tài liệu tham khảo – không đánh số trang.
- Phụ lục
2. Nội dung chuyên đề, khoá luận:
 Yêu cầu chung:
- Đối với các chuyên đề về kế toán yêu cầu phải nêu rõ tên chuyên đề, kỳ nghiên
cứu; các văn bản, chế độ kế toán có liên quan đến chuyên đề ; cơ sở lý luận phải
phù hợp với chuyên đề, số liệu thực tế trong chuyên đề phải phù hợp với tên
chuyên đề và có độ tin cậy được chứng minh qua chứng từ, sổ sách kế toán (có
mộc của công ty), sinh viên phải đưa ra được nhận xét về công tác kế toán liên
quan đến đề tài thực tập tại đơn vị,…
- Đối với các chuyên đề mang tính định hướng, phân tích, nghiên cứu để đưa ra
giải pháp phát triển, hoàn thiện nội dung cần nghiên cứu cụ thể tại đơn vị thực
tập thì ngoài phần cơ sở lý luận phù hợp, sinh viên phải nêu được phần thực trạng
(ưu, nhược điểm, những mặt đạt được và những mặt còn tồn tại của nội dung
nghiên cứu tại đơn vị thực tập) trên cơ sở đó mới đưa ra các giải pháp phù hợp,
mang tính khả thi (được cơ sở thực tập quan tâm và ứng dụng).
 Yêu cầu riêng: Tuỳ theo chuyên đề cụ thể giảng viên hướng dẫn, định hướng cho
sinh viên hoàn thiện nội dung chuyên đề thực tập, giúp sinh viên tích luỹ thêm kinh
nghiệm thực tế.

3. Bố cục trình bày chuyên đề

LỜI MỞ ĐẦU
Bao gồm những nội dung sau:
- Lý do chọn đề tài
- Đối tượng nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu (thời gian, không gian)
- Mục đích nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu
- Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có...
KHOA KINH TẾ - XÃ HỘI
BỘ MÔN KẾ TOÁN
HƯỚNG DẪN
TRÌNH BÀY HÌNH THỨC, NỘI DUNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
1. Hình thức:
Soạn thảo văn bản:
- Size: 14
- Font: Times New Roman
- Khoảng cách dòng: 1,5 line.
- Số trang: đánh ở giữa, phía dưới trang giấy.
- Lề trên: 2 cm
- Lề dưới: 2 cm
- Lề trái: 3 cm
- Lề phải: 2 cm
- Mật độ chữ: nh thường (không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các
chữ)
- In trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 cm), dày khoảng 50-70 trang, không
kể phụ lục.
- Trích dẫn tài liệu tham khảo: “…………….” [số thứ tự của tài liệu đặt trong tài liệu
tham khảo, số trang trích dẫn]. VD: trích dẫn ở trang 10 trong tài liệu Lý luận dạy học đại học (số
thứ tự của tài liệu là 8) thì trình bày như sau: “ ….đoạn trích dẫn….” [8,10].
Thứ tự các trang:
- Trang bìa: trình bày theo mẫu hướng dẫn
- Trang phụ bìa
- Trang nhận xét của đơn vị thực tập
Hướng dẫn trình bày khóa luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn trình bày khóa luận - Người đăng: tranvanminh188
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn trình bày khóa luận 9 10 810