Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn tuyên truyền bầu cử 2016-2021

Được đăng lên bởi danguybattrang2010
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ BÁT TRÀNG

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KH-UBBC

Bát Tràng, Ngày

tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thực hiện Kế hoạch số 01 /KH-UBBC ngày 29/01/2016 của Ủy ban bầu cử xã
Bát Tràng về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu
Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hướng dẫn số 01 -HD/TGĐU ngày
25/02/2016 của Ban tuyên giáo Đảng ủy xã Bát Tràng về tuyên truyền cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016
- 2021. Ủy ban bầu cử xã Bát Tràng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin
tuyên truyền với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân
trong xã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này,
góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân,
do Nhân dân, vì Nhân dân
Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa thể thao có trọng tâm,
trọng điểm, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tạo
không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã năm
2016.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tuyên truyền giới thiệu các nội dung văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng,
Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc
gia; Kế hoạch hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng; Các văn bản
Pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền
địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các kế hoạch, hướng dẫn
của UBND, UBMTTQ huyện và xã...
Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây
dựng bộ máy nhà nước nói chung và HĐND nói riêng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
tổ chức và hoạt động của HĐND xã. Tuyên truyền những thành tựu của HĐND cấp xã
qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới...
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ BÁT TRÀNG
Số: /KH-UBBC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bát Tràng, Ngày tháng 03 năm 2016
KẾ HOẠCH
Tổ chức công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thực hiện Kế hoạch số 01 /KH-UBBC ngày 29/01/2016 của y ban bầu cử
Bát Tràng về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu
Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hướng dẫn số 01 -HD/TGĐU ngày
25/02/2016 của Ban tuyên giáo Đảng ủyBát Tràng về tuyên truyền cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016
- 2021. Ủy ban bầu cử xã Bát Tràng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin
tuyên truyền với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, Đảng viên các tầng lớp Nhân dân
trong xã nhận thức sâu sắc vvai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này,
góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện nớc pháp quyền XHCN của Nhân dân,
do Nhân dân, vì Nhân dân
Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa thể thao trọng tâm,
trọng điểm, với nhiều nh thức đa dạng và phong phú, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tạo
không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn năm
2016.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tuyên truyền giới thiệu các nội dung văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng,
Nhà ớc, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc
gia; Kế hoạch hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam, UBND Thành phố Nội các quan chức năng; Các văn bản
Pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền
địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các kế hoạch, hướng dẫn
của UBND, UBMTTQ huyện và xã...
Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Quyền nghĩa vụ của công dân trong việc xây
dựng bộ máy nhà nước nói chung và HĐND nói riêng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
tổ chức hoạt động của HĐND xã. Tuyên truyền những thành tựu của HĐND cấp
qua các thời kỳ, đặc biệtnhững đổi mới của HĐND trong việc thực hiện trách nhiệm
của quan quyền lực nhà nước địa phương, vai t của HĐNH nhiệm kỳ 2011 -
2016 và nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Bát Tràng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
1
hướng dẫn tuyên truyền bầu cử 2016-2021 - Trang 2
hướng dẫn tuyên truyền bầu cử 2016-2021 - Người đăng: danguybattrang2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hướng dẫn tuyên truyền bầu cử 2016-2021 9 10 266