Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn xin xác nhận

Được đăng lên bởi SO Sad
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ HSSV
ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG
TT

Nội dung đề nghị

Xác nhận sử dụng dịch vụ viễn
1 thông (sử dụng Internet, thuê bao
điện thoai …)
Xác nhận hưởng trợ cấp ưu đãi
giáo dục – đào tạo tại địa phương
2
(con TB, BB, CĐHH, có công cách
mạng …)
Xác nhận chứng minh người phụ
3 thuộc để thực hiện thuế thu nhập cá
nhân
Xác nhận hưởng trợ cấp xã hội tại
4
địa phương (dân tộc thiểu số)
5 Xác nhận làm lại thẻ HSSV
Xác nhận xin miễn đòng tiền lao
6
động công ích
7 Xác nhận xin việc làm
Xác nhận xin hoãn nghĩa vụ quân
8
sự
9 Xác nhận xin làm thẻ thư viện
Xác nhận xin vay thấu chi NH
10
Đông Á
11 Xác nhận xin đăng ký tạm trú

Trình tự thủ tục

1. Viết “phiếu yêu cầu giải quyết công việc”, nhận
“phiếu hẹn”.
2. Nhận lại giấy xác nhận là HSSV theo thời gian
trong “phiếu hẹn” (trình phiếu hẹn + thẻ HSSV)

Thời
gian

03
ngày

Ghi
chú

TT

Nội dung đề nghị

Trình tự thủ tục

Thời
gian

Ghi
chú

1. Viết giấy xác nhận (theo mẫu): HSSV tự in
Xác nhận vay vốn tại ngân hàng
2. Viết phiếu yêu cầu giải quyết công việc nộp cùng
Chính sách Xã hội (theo quyết định
03
12
với giấy xác nhận, nhận phiếu hẹn.
157/QĐ-TTg ngày 27 tháng 09 năm
ngày
3. Nhận lại giấy xác nhận theo thời gian trong phiếu
2007)
hẹn (trình phiếu hẹn + thẻ HSSV)
1. Viết đơn đề nghị (theo mẫu) tại phòng CTHSSV
Xác nhận đơn đề nghị cấp tiền tiền
2. Viết phiếu yêu cầu giải quyết công việc nộp cùng
miễn, giảm học phí (theo nghị
03
13
với đơn đề nghị, nhận phiếu hẹn.
định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng
ngày
3. Nhận lại đơn đề nghị theo thời gian trong phiếu hẹn
05 năm 2010)
(trình phiếu hẹn + thẻ HSSV)
1. Viết đầy đủ thông tin trong Sổ (01 học kỳ cần xác
nhận)
Xác nhận Sổ ưu đãi trong giáo dục 2. Viết phiếu yêu cầu giải quyết công việc nộp cùng 03
14
– đào tạo
với Sổ, nhận phiếu hẹn.
ngày
3. Nhận lại Sổ theo thời gian trong phiếu hẹn (trình
phiếu hẹn + thẻ HSSV)

Lưu ý:
- Nhà trường không xác nhận: Khi HSSV bị buộc thôi học, xóa tên, đình chỉ học tập, hết thời gian học
tại trường theo quy chế đào tạo, không nộp đủ học phí tính đến thời điểm đề nghị xác nhận.
- Các trường hợp đề nghị xác nhận ngoài 14 mẫu trên, HSSV tự đánh máy “giấy xác nhận” (theo mẫu)
ghi rõ lý do sử dụng giấy xác nhận, nộp cùng với phiếu yêu cầu giải quyết công việc.
- HSSV thực hiện đúng trang, đồng phục, văn minh, lịch sự khi liên hệ đề nghị xác nhận là HSSV, viết
đầy đủ rõ ràng trong “phiếu yêu cầu giải quyết công việc” do phòng công tác HSSV phát hành.
HSSV phải trình “phiếu hẹn” khi nhận lại giấy xác nhận, Sổ …
PHÒNG CÔNG...
HƯỚNG DẪN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ HSSV
ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG
TT
Nội dung đề nghị Trình tự thủ tục
Thời
gian
Ghi
chú
1
Xác nhận sử dụng dịch vụ viễn
thông (sử dụng Internet, th bao
điện thoai …)
1. Viết “phiếu yêu cầu giải quyết công việc”, nhận
“phiếu hẹn”.
2. Nhận lại giấy xác nhận là HSSV theo thời gian
trong “phiếu hẹn” (trình phiếu hẹn + thẻ HSSV)
03
ngày
2
Xác nhận hưởng trợ cấp ưu đãi
giáo dục đào tạo tại địa phương
(con TB, BB, CĐHH, công cách
mạng …)
3
Xác nhận chứng minh người phụ
thuộc để thực hiện thuế thu nhập
nhân
4
Xác nhận hưởng trợ cấp xã hội tại
địa phương (dân tộc thiểu số)
5 Xác nhận làm lại thẻ HSSV
6
Xác nhận xin miễn đòng tiền lao
động công ích
7 Xác nhận xin việc làm
8
Xác nhận xin hoãn nghĩa vụ quân
sự
9 Xác nhận xin làm thẻ thư viện
10
Xác nhận xin vay thấu chi NH
Đông Á
11 Xác nhận xin đăng ký tạm trú
Hướng dẫn xin xác nhận - Trang 2
Hướng dẫn xin xác nhận - Người đăng: SO Sad
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn xin xác nhận 9 10 515