Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch

Được đăng lên bởi Quyet Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖ 3
LíP 3
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp Tù do H¹nh phóc
B¾c Ninh, ngµy th¸ng n¨m 2013
KÕ ho¹ch
B×nh b¸o têng chµo mõng 5 n¨m ngµy t¸i lËp Trêng vµ
HiÕn ch¬ng Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11
- C¨n cø vµo kÕ ho¹ch CT§, CTCT th¸ng 11 cña HÖ, Líp.
- C¨n cø vµo thùc tiÔn ®¬n vÞ, vÒ viÖc tæ chøc lµm b¸o têng, b¶ng ¶nh chµo mõng kØ niÖm 5 n¨m ngµy t¸i thµnh lËp trêng
SQCT vµHiÕn ch¬ng Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11.
KÝp thùc tËp CTV x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch triÓn khai tæ chøc b×nh b¸o têng nh sau:
I. Môc ®Ých - Yªu cÇu:
1.Môc ®Ých:
- Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho c¸n bé, ®oµn viªn thanh niªn líp 3 truyÒn thèng vang cña trêng SQCT, hiÕn ch-
¬ng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11 qua ®ã n©ng cao nhËn thøc, x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tuæi trÎ líp 3 trong häc tËp, rÌn
luyÖn, tu dìng, phÊn ®Êu vµ trëng thµnh.
- §éng viªn c¸n , ®oµn viªn thanh niªn p 3 gi÷ g×n, ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng t ®Ñp cña §oµn Thanh niªn;
ng h¸i thi ®ua p c«ng, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm , thiÕt thùc chµo ng nm m 5 m ngµy i thµnh p trêng,
HiÕn ch¬ng Nhµ gi¸o ViÖt Nam.
- Gãp phÇn n luyÖn, n©ng cao n¨ng ho¹t ®éng thùc hµnh CT§, CTCT cho häc vn; ®ång ti t¹o ra phong trµo viÕt o,
su tÇm tranhnh, tµi liÖu phn ¸nh ho¹t ®éng cña Chi §n..
2. Yªu cÇu:
- Chi ®o nà chøc qu¸n triÖt triÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc; ph¸t huy tèt vai trß, tÝnh xung kÝch s¸ng t¹o cña tuæi
trÎ trong tæ chøc thùc hiÖn. Tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc, hiÖu qu¶.
- C¸c néi dung b×nh b¸o ph¶i b¸m s¸t chñ ®Ò cña trªn, chñ ®Ò cña b¸o, b¶o ®¶m tÝnh nghÖ thuËt, tÝnh gi¸o dôc, tÝnh chiÕn
®Êu cao.
Tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc, hiÖu qu¶, chÆt chÏ, tr¸nh ph« tr¬ng, h×nh thøc.
II. NhiÖm vô, yªu cÇu ct®, ctct
- X©y dùng cho c¸n , ®oµn viªn thanh niªn lËp trêng t tëng v÷ng vµng, lu«n tin tëng tuyÖt ®èi vµo l·nh ®¹o cña
§¶ng vµ sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc.
- X©y dùng t×nh th¬ng yªu ®ång chÝ, ®ång ®éi, ®oµn kÕt, g¾n bã, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ cÊp trªn, cÊp díi. Ph¸t huy tèt
d©n chñ ý kiÕn ®ãng gãp cña ®oµn viªn thanh niªn ®èi víi b¸o têng.
- Nªu cao tinh thÇn häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc, ph¬ng ph¸p, c phong c«ng t¸c ®oµn, trªn c¬ng
chøc tr¸ch lu«n hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao.
- Gi¸o dôc, qu¸n triÖt cho ®éi ngò c¸n bé, ®oµn viªn thanh niªn nªu cao ý thøc tù gi¸c häc tËp, rÌn luyÖn nhiÒu s¸ng
kiÕn ®ãng gãp ho¹t ®éng b¸o têng, nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña ®¬n vÞ.
III. néi dung, biÖp ph¸p
tt Néi dung Lùc lîng Thêi ®Þa Ngêi phô Ghi
Kế hoạch - Trang 2
Kế hoạch - Người đăng: Quyet Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch 9 10 541