Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi nlsquynhhoi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÉ
TỔ: SỬ-ĐỊA-CÔNG DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2014-2015
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: Nông Thị Hợi

Giới tính: Nữ

2. Ngày tháng năm sinh: 10/01/1984

Năm vào ngành giáo dục: 2012

3. Trình độ chuyên môn: Đại học
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên
4. Tổ chuyên môn: Sử - Địa - GDCD ;
5. Trình độ Tiếng Anh:

Môn dạy: Địa Lí

Trình độ tin học:

8. Chức vụ:
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Văn bản chỉ đạo công tác BDTX: Số 8576/BGD-NGCBQLGD, ngày
13/12/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Công văn số 3670/BGD-NGCBQLGD,
ngày 30/5/2013 của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch số 1254/KH-SGDĐT, ngày 21/7/2013;
Kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2013 - 2014 Trường THPT
Mường Nhé.
- Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và
Đào tạo, BGH trường nhà trường, của đồng nghiệp trong việc bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ .
2. Khó khăn:
Đây là vấn đề mới nên khi nghiên cứu tự học còn gặp nhiều khó khăn như:
Tài liệu BDTX chưa đáp ứng được hết yêu cầu trong công tác bồi dưỡng.
III. Kế hoạch BDTX:
1. Mục tiêu:

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân nhằm nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ để tăng chất lượng hiệu quả trong dạy học.
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và
những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu của
nhiệm vụ năm học và yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
-Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội,
bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học,
năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp
giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa
phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và
giáo viên.
-Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của
bản thân, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.
II. Nội dung
a) Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo
cấp học
- Thời lượng: 30 tiết
- Hình thức, thời gian học:
TT

1

Nội dung
- Văn bản số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày
08/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung
học năm học 2013 – 2014
- QĐ 140/QĐ-BGD ngày 24/5/2013 của Bộ
Giáo dục và Đào ...
TRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÉ


 !"#$%&'!'(
)*+
,-.#/0&12'/3&14567&89:&';&&<='>?@AB?@AC
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: Nông Thị Hợi Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 10/01/1984 Năm vào ngành giáo dục: 2012
3. Trình độ chuyên môn: Đại học
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên
4. Tổ chuyên môn: Sử - Địa - GDCD ; Môn dạy: Địa Lí
5. Trình độ Tiếng Anh: Trình độ tin học:
8. Chức vụ:
DEF.G=2H&''H&'
AD'5 &I.
Văn bản chỉ đạo công tác BDTX: Số 8576/BGD-NGCBQLGD, ngày
13/12/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Công văn số 3670/BGD-NGCBQLGD,
ngày 30/5/2013 của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch số 1254/KH-SGDĐT, ngày 21/7/2013;
Kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2013 - 2014 Trường THPT
Mường Nhé.
- Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục
Đào tạo, BGH trường nhà trường, của đồng nghiệp trong việc bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ .
?D)'JK'<&
Đây là vấn đề mới nên khi nghiên cứu tự học còn gặp nhiều khó khăn như:
Tài liệu BDTX chưa đáp ứng được hết yêu cầu trong công tác bồi dưỡng.
D)L'$%',
ADM2.75
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: nlsquynhhoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 80