Ktl-icon-tai-lieu

Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

Được đăng lên bởi Quoc Viet To
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG THPT TIÊN YÊN
TỔ TỰ NHIÊN II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiên Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015
Căn cứ công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường
xuyên (BDTX) giáo viên năm học 2014-2015;
Thực hiện công văn số 1387/SGD&ĐT-GDTrH ngày 18/6/2014 của Sở
GD&ĐT về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên
năm học 2014-3015;
Căn cứ dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của trường THPT
Tiên Yên, tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015 như
sau:
I. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên :
1. Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/năm học/giáo viên.
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Bồi dưỡng về tổ chức nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học;
- Bồi dưỡng về công tác xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề liên môn ở cấp trung học.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
1.2.1. Theo hình thức tự học: 20 tiết
- Chủ đề 1: Nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của
học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông và
chương trình dạy học theo hướng giảm tải được thực hiện từ năm học 2011-2012;
- Chủ đề 2: Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên Trung
học theo Chuẩn (hướng dẫn tại công văn số 879/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/3/2012
về việc thực hiện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng và giáo viên Trung học theo Chuẩn
từ năm học 2011 – 2012);
- Chủ đề 3: Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học.
1.2.2.Theo hình thức tập trung (sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn): 10 tiết
- Nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;
- Biên soạn câu hỏi, bài tập và xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển
năng lực của học sinh trung học;
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường thông qua dự giờ.
2. Khối kiến thức tự chọn : 60 tiết/năm học/giáo viên.
2.1. Nội dung bồi dưỡng 3 :
- Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch của nhà trường, tìm hiểu khối kiến thức
tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các
Thông tư tương ứng; Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường
THPT Tiên Yên, tôi lựa chọn các mô đun sau để bồi dưỡng: 3, 8,12, 13, 14, 18, 24,
25,29.

Yêu cầu
Thời gian học
chuẩn
Thời tập trun...
TRƯỜNG THPT TIÊN YÊN
TỔ TỰ NHIÊN II
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiên Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2014
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015
Căn cứ công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ Giáo
dục Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn triển khai công c bồi dưỡng thường
xuyên (BDTX) giáo viên năm học 2014-2015;
Thực hiện công văn số 1387/SGD&ĐT-GDTrH ngày 18/6/2014 của Sở
GD&ĐT về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên
năm học 2014-3015;
Căn cứ dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của trường THPT
Tiên Yên, i xây dựng kế hoạch bồi ỡng thường xuyên m học 2014 - 2015 n
sau:
I. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên :
1. Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/năm học/giáo viên.
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Bồi dưỡng về t chc nghiên cu khoa hc cho hc sinh trung học;
- Bi dưng v công tác xây dng và t chc dy hc ch đ liên môn cp trung hc.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
1.2.1. Theo hình thức tự học: 20 tiết
- Chủ đề 1: Nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của
học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông
chương trình dạy học theo hướng giảm tải được thực hiện từ năm học 2011-2012;
- Chủ đề 2: Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giáo viên Trung
học theo Chuẩn (hướng dẫn tại công văn số 879/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/3/2012
về việc thực hiện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng giáo viên Trung học theo Chuẩn
từ năm học 2011 – 2012);
- Chủ đề 3: Đổi mi kim tra, đánh giá trong quá trình dy hc trưng trung hc.
1.2.2.Theo hình thức tập trung (sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn): 10 tiết
- Nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;
- Biên soạn câu hỏi, bài tập và xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển
năng lực của học sinh trung học;
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường thông qua dự giờ.
2. Khối kiến thức tự chọn : 60 tiết/năm học/giáo viên.
2.1. Nội dung bồi dưỡng 3 :
- Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
- Căn cứ tình hình thực tế kế hoạch của nhà trường, tìm hiểu khối kiến thức
tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các
Thông tương ứng; Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo, trường
THPT Tiên Yên, tôi lựa chọn các đun sau để bồi dưỡng: 3, 8,12, 13, 14, 18, 24,
25,29.
Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm 2015 - Trang 2
Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm 2015 - Người đăng: Quoc Viet To
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm 2015 9 10 336