Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch cắm trại

Được đăng lên bởi Trần Công Bằng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Số : 10 /KH-THPT TQT
Tp Cao Lãnh, ngày 14 tháng 01 năm 2015

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức hội trại xuân Ất Mùi – 2015
năm học 2014 - 2015
Căn cứ công văn 1586/ CV – CTHS GDQP của Sở GD và ĐT Đồng Tháp, ngày
5/11/2014 về việc tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống- giá trị sống cho học sinh;
Căn cứ công văn số 1262/ SGD ĐT – CTHS – GDQP ngày 05/09/2014 V/v tổ chức các
hoạt động ngoài giờ lên lớp năm 2014 – 2015;
Căn cứ công văn số 1276/ SGD ĐT – CTHS – GDQP ngày 08/09/2014 V/v hướng dẫn
công tác ngoại khóa TDTT và y tế trường học năm học 2014 – 2015;
Căn cứ kế hoạch số 74/KH – SGD ĐT – CTHS – GDQP, ngày 22/11/2013 V/v Triển
khai thực hiện đề án 1928 “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà
trường” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2016;
Căn cứ kế hoạch số 70a/ KH – SGD ĐT – CTHS – GDQP ngày 31/10/2013 V/v thực
hiện Chiến lược phát triển nhanh thanh niên Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015 tầm nhìn đến năm
2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường,
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :
1. Mục đích:
- Lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 – 03/02/2015).
- Là hoạt động ý nghĩa, có tính giáo dục cho đoàn viên thanh niên quan tâm giúp đỡ học
sinh có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi – 2015.
- Tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho đoàn viên thanh niên sau khi kết thúc học kỳ I –
năm học 2014 – 2015.
- Qua đó, giúp đoàn viên học sinh rèn luyện kĩ năng dã ngoại sống hòa mình với thiên
nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường. Thông qua sinh hoạt trại và trò chơi giúp học sinh rèn luyện
và phát huy giá trị đoàn kết, tình yêu thương, hợp tác. Đồng thời hoàn thiện các kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng sáng tạo, tự lập,….
- Thúc đẩy học sinh tích cực học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp sau đợt hội trại .
2. Yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động vui tươi, ý nghĩa, lành mạnh nhằm phát huy những kết quả đạt
được của phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Các hoạt động của hội trại phải phù hợp với lứa tuổi học sinh, nền văn hóa đậm đà bản
sắc dân tộc của Việt Nam. Ngoài ra các hoạt động phải nêu cao tinh thần giao lưu, học hỏi qua
lại và phải bảo đảm tính tiết kiệm, khoa học, dân chủ,…
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG :
1. Thời...
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢNĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc


Tp Cao Lãnh, ngày 14 tháng 01 năm 2015
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức hội trại xuân Ất Mùi – 2015
năm học 2014 - 2015
 !"#$%&'()*+&,
-./012342)0)56789:0)2;<:(5(=:0(>
:-!-""&,?-.2@()
(5A2BC5&004DEDF*G-."->
:-H!""&, ?-.(3F6I
2)5A08(J$&,2K2;34(=G(=-."->
8K(5A(:H."""+&,---L;0M
8($02(N(01B/)?- OP$5(Q2D3R2)*(@S0K+0)567*()*DTU22;5(&
2;34V2;EB<$S&2W('()*0$0B5A-L"-!>
8K(5A(:H$"""&,L-L2(N
(01(0KD3R*()22;0M($(2($(0E012$G0$0B5A-L"-2XG(YBKG
--#$&(0)567&&52A5'()*>
&52Y((Y(2(N2K#$(&2;34+
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 
1. Mục đích:
ZU* 2(&( 2[( (&5 G\ G &, 2(&( DU* ] C :] 012 $G
^L-?L"L--_`
Z&(5A2BCa(b$+J2[(0)567(5B5&0E2($(0EcT$2PG0d*Be(=
:0(J(5&](8(J8(T0fTP+BJK2T,EB)g2hi0"-`
A58(8([T023j0+D&(GA((5B5&0E2($(0E:$T8(08K22(d(=8kl"
G(=-."-`
T$BJ+0d*B5&0E(=:0(;mDT,18b6n5A0:(o$GY(F02(0E
(0E+Ja2(S]51G02;34`(cT$:0((5A22;A0&2;o(j00d*(=:0(;mDT,1
&*()2(T,0)2;<B5&8K2+2Y(,ET2(3j+(R*2)`'2(40(5&2(01)89D&G01
(JG+89:)2A5+2NDU*+p`
(dBq,(=:0(2[(N(=2U*&;mDT,1Y&,G$0DU*(01*:$TBR2(C02;A0`
2. Yêu cầu
@()(5A2BCT023j0+a(b$+D&(GA((rG*()2(T,(s8K2cT]BA2
B3R#$*(52;&52;34(=2(P2(01+(=:0(2[(N`
)(5A2BC#$(C02;A0*(]0*(i(R*F0D$2T@0(=:0(+/(J$BUGB&S]
:t6P2C#$012$G`5&0;$)(5A2BC*(]0ET$520(2(X0$5D3T+(=(u0cT$
DA0&*(]0S]5B]G2[(20K2801G+8(5$(=+6P(#+p
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG :
` Thời gian
\!(*(d2&,--BK(&,---
Địa điểm
A0:P2;34;XT5]`
2. Đối tượng:
Tất cả học sinh của nhà trường ( đơn đăng cắm trại được sự đồng ý của
GVCN).
hv0DF*2;A0J2\-2;A0:0(2;%DE+XwxGwy2cT)2;Y(;mDT,1+(=2U*
#$(=:0(BMB'a(52($G6NC02;A0`
kế hoạch cắm trại - Trang 2
kế hoạch cắm trại - Người đăng: Trần Công Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kế hoạch cắm trại 9 10 342