Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện trường thcs

Được đăng lên bởi huyenkhiem8176
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT THANH BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS SƠN CƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/KH-TV

Sơn Cương, ngày 02 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH
Chỉ đạo hoạt động thư viện
Năm học: 2015- 2016
Căn cứ vào quyết định 01/ 2003/ QĐ-13GD&ĐT ngày 02/ 01/ 2003 của Bộ
trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ
thông;
Căn cứ vào công văn 11185/GD trường học ngày 17/ 12/ 2004 của Bộ GD &
ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;
Căn cứ kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS của Phòng
GD&ĐT huyện Thanh Ba số 163/ KH-THCS Thanh Ba ngày 15 tháng 9 năm
2015;
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường trường THCS Sơn Cương xây
dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện như sau:
Căn cứ vào nhu cầu cũng như phương thức hoạt động đọc và làm theo sách
báo của học sinh;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2015- 2016 trường THCS Sơn Cương đã đề
ra kế hoạch hoạt động công tác thư viện trường học 2015- 2016,
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô trường lớp
Khối lớp
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9
Tổng 8 lớp

Số lớp
2
2
2
2
8

Số học sinh
64
48
46
67
225

Về đội ngũ : Cán bộ, giáo viên: Tổng số có 20 đồng chí. Trong đó:
1

- Cán bộ quản lí: 02 đồng chí
- Giáo viên: 17 đồng chí.
- Nhân viên: 01 đồng chí
Do không có nhân viên chuyên về thư viện nên ban giám hiệu đã cử một
đồng chí giáo viên làm cán bộ phụ trách thư viện ( giảm tiết đứng lớp cho GV phụ
trách thư viện): đồng chí Nguyễn Thị Vui
* Về số lượng sách

Loại sách
Số lượng

SGK
669

SNV
835

STK
1346

Tổng
2850

2. Thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi
- Được sự quan tâm hỗ trợ cấp sách báo của phòng GD hàng năm.
- Đảm bảo 100% học sinh có SGK để học tập, GV có đủ sách để giảng dạy.
- Ngoài sách cung cấp của phòng GD, nhà trường còn trích ra một số kinh
phí để mua bổ sung tài liệu hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu đòi hỏi
của cán bộ, giáo viên, và học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tập
năm học 2015- 2016
- Giáo viên kiêm nhiệm công tác thư viện nhiệt tình trách nhiệm với công
việc và nắm được chuyên môn
- Được sự ủng hộ của các đoàn thể.
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường cùng đội ngũ
giáo viên của trường.
b. Khó khăn.
- Diện tích thư viện còn nhỏ hẹp
- Cơ sở vật chất còn thiếu, số lượng giá sách chưa đủ, chưa có tủ trưng bày
và hệ thống bảng biểu chỉ dẫn. Các câu khẩu hiệu.

2

- Sách các loại còn ít: đặc biệt là SGV chưa đủ, sách tham khảo các môn
KHTN và KHXH còn rất ít, chưa có tủ sách pháp luật, các loại t...
PHÒNG GD&ĐT THANH BA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS SƠN CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/KH-TV Sơn Cương, ngày 02 tháng 10 năm 2015
KẾ HOẠCH
Chỉ đạo hoạt động thư viện
Năm học: 2015- 2016
Căn cứ vào quyết định 01/ 2003/ QĐ-13GD&ĐT ngày 02/ 01/ 2003 của Bộ
trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ
thông;
Căn cứ vào công văn 11185/GD trường học ngày 17/ 12/ 2004 của Bộ GD &
ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;
Căn cứ kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS của Phòng
GD&ĐT huyện Thanh Ba số 163/ KH-THCS Thanh Ba ngày 15 tháng 9 năm
2015;
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường trường THCS Sơn Cương xây
dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện như sau:
Căn cứ vào nhu cầu cũng như phương thức hoạt động đọc và làm theo sách
báo của học sinh;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2015- 2016 trường THCS Sơn Cương đã đề
ra kế hoạch hoạt động công tác thư viện trường học 2015- 2016,
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô trường lớp
Khối lớp Số lớp Số học sinh
Khối 6 2 64
Khối 7 2 48
Khối 8 2 46
Khối 9 2 67
Tổng 8 lớp 8 225
Về đội ngũ : Cán bộ, giáo viên: Tổng số có 20 đồng chí. Trong đó:
1
kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện trường thcs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện trường thcs - Người đăng: huyenkhiem8176
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện trường thcs 9 10 800