Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch dạy học cá nhân

Được đăng lên bởi vuthinhtam81
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Hùng Thắng
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN
Tổ Tự Nhiên I- nhóm Toán
Học kì II- Năm học 2013-2014
Họ và tên GV: Lương Thị Mai
Lớp giảng dạy: 10C6
Môn: Toán
Tuần

Từ…đến…

20.

Tõ 30/12
®Õn 4/1

23.

Tõ 6/1 ®Õn
11/1

26.

Tõ 13/1 ®Õn
18/1

29.

Tõ 20/1 ®Õn
25/1

32.

27/1 đến 1/2
Tõ 3 /2 ®Õn
8/2

Nội dung(tên bài dạy, bài thực hành, dự kiến
KT 15 phút, 45 phút trở lên)
BÊt ph¬ng tr×nh vµ hÖ BPT 1 Èn.
Đại số
BÊt ph¬ng tr×nh vµ hÖ BPT 1 Èn.
C¸c hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vµ
Hình học
gi¶i tam gi¸c
BÊt ph¬ng tr×nh
Tự chọn
LuyÖn tËp
Đại số
DÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt
C¸c hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vµ
Hình học
gi¶i tam gi¸c
DÊu nhÞ thøc bËc nhÊt
Tự chọn
DÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt
Đại số
BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn
LuyÖn tËp, kiÓm tra 15 phót
Hình học
HÖ thøc lîng trong tam gi¸c
Tự chọn
BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn
Đại số
LuyÖn tËp
¤n tËp
Hình học
HÖ thøc lîng trong tam gi¸c
Tự chọn
NghØ tÕt ©m lÞch
Đại số
Hình học
Tự chọn

36.

Tõ 10/2 ®Õn
15/2

Đại số

Tiết thứ
33
34
23
19
35
36
24
20
37
38
25
21
39
40
26
22

DÊu cña tam thøc bËc hai
nt, kiÓm tra 15 phót
¤n tËp
DÊu cña tam thøc bËc hai

41
42
27
23

LuyÖn tËp
¤n tËp

43

Đồ dùng, thiết bị
giảng dạy
Bảng phụ, MTBT

MTBT

MTBT
Phiếu học tập

Ngày thực
dạy

39.

42.

45.

48.

51.

54.

57.

60.

Tõ 17/2 ®Õn
22/2

Tõ 24/2 ®Õn
1/3

Tõ 3/3 ®Õn
8/3
Tõ 10/3 ®Õn
15/3

Hình học
Tự chọn
Đại số
Hình học
Tự chọn
Đại số
Hình học
Tự chọn
Đại số
Hình học
Tự chọn
Đại số

Hình học
Tự chọn
Tõ 17/3 ®Õn Đại số
22/3

Tõ 24/3
®Õn 29/3

Tõ 31/3 ®Õn
5/4
Tõ 7/ 4

Hình học
Tự chọn
Đại số
Hình học
Tự chọn
Đại số
Hình học
Tự chọn
Đại số

Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng
DÊu cña tam thøc bËc hai
KiÓm tra 45 phót
Cung vµ gãc l¬ng gi¸c
Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng
DÊu cña tam thøc bËc hai
Cung vµ gãc l¬ng gi¸c
Cung vµ gãc l¬ng gi¸c
Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng
DÊu cña tam thøc bËc hai
Gi¸ trÞ l¬ng gi¸c cña mét cung
Gi¸ trÞ l¬ng gi¸c cña mét cung
Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng
Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng
LuyÖn tËp
C«ng thøc lîng gi¸c
LuyÖn tËp , kiÓm tra 15 phót
Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng
C«ng thøc lîng gi¸c , kiÓm tra 15/
C«ng thøc lîng gi¸c
LuyÖn tËp
Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng
¤n tËp
KiÓm tra 45 phót
KiÓm tra 45 phót
Cung vµ gãc l¬ng gi¸c
Ph¬ng sai vµ ®é lÖch chuÈn
¤n tËp
Ph¬ng tr×nh ®êng trßn
C«ng thøc lîng gi¸c
¤n tËp cuèi n¨m

44
28
24
45
46
29
25
47
48
30
26
49
50
31
27
51
52
32
28
53
54
33
29
55
56
34
30
57
58
35
31
59

Bảng phụ, compa

Bảng phụ

Bảng phụ

Bảng phụ, MTBT

Bảng phụ, compa

®Õn12/4

63.

Tõ 14/4
®Õn 19/4

66.

Tõ 21/4
®Õn 26/4

69.

Tõ 28/4
®Õn 3/5

70.

7...
Trường THPT Hùng Thắng KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN
Tổ Tự Nhiên I- nhóm Toán Học kì II- Năm học 2013-2014
Họ và tên GV: Lương Thị Mai
Lớp giảng dạy: 10C6 Môn: Toán
Tuần Từ…đến… Nội dung(tên bài dạy, bài thực hành, dự kiến
KT 15 phút, 45 phút trở lên)
Tiết thứ Đồ dùng, thiết bị
giảng dạy
Ngày thực
dạy
20.
Tõ 30/12
®Õn 4/1
Đại số
BÊt ph¬ng tr×nh vµ hÖ BPT 1 Èn.
BÊt ph¬ng tr×nh vµ hÖ BPT 1 Èn.
33
34
Bảng phụ, MTBT
Hình học
C¸c hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vµ
gi¶i tam gi¸c
23
Tự chọn
BÊt ph¬ng tr×nh
19
23.
Tõ 6/1 ®Õn
11/1
Đại số
LuyÖn tËp
DÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt
35
36
MTBT
Hình học
C¸c hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vµ
gi¶i tam gi¸c
24
Tự chọn
DÊu nhÞ thøc bËc nhÊt
20
26.
Tõ 13/1 ®Õn
18/1
Đại số
DÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt
BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn
37
38
Hình học
LuyÖn tËp, kiÓm tra 15 phót
25
Tự chọn
HÖ thøc lîng trong tam gi¸c
21
29.
Tõ 20/1 ®Õn
25/1
Đại số
BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn
LuyÖn tËp
39
40
MTBT
Phiếu học tập
Hình học
¤n tËp
26
Tự chọn
HÖ thøc lîng trong tam gi¸c
22
32. 27/1 đến 1/2
NghØ tÕt ©m lÞch
Tõ 3 /2 ®Õn
8/2
Đại số
DÊu cña tam thøc bËc hai
nt, kiÓm tra 15 phót
41
42
Hình học
¤n tËp
27
Tự chọn
DÊu cña tam thøc bËc hai
23
36.
Tõ 10/2 ®Õn
15/2
Đại số
LuyÖn tËp
¤n tËp
43
Kế hoạch dạy học cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch dạy học cá nhân - Người đăng: vuthinhtam81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch dạy học cá nhân 9 10 51