Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoạt động năm 2014

Được đăng lên bởi nguyenminhnam82
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND XÃ NHÂN HOÀ
TRUNG TÂM HTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86/ KH-TTHTCĐ

Nhân Hoà, ngày 24 tháng 12 năm 2013

KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2014
____________
Thực hiện quyết định số 09/2008QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của bộ GD&ĐT về việc quyết định
ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã phường thị trấn;
Thực hiện quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 09/11/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn
tỉnh.
Thực hiện kế hoạch số 04/KH.UBND ngày 23/02/2006 của ủy ban nhân dân huyện Quế Võ kế hoạch
phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng huyện Quế Võ giai đoạn 20102015;
Thực hiện kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 26/3/2008 của ủy ban nhân xã Nhân Hoà “kế hoạch xây
dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Nhân Hoà giai đoạn 2010-2015;
Căn cứ tình hình thực tế của trung tâm, nay ban quản lí Trung tâm học tập cộng đồng xã Nhân Hoà
xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013 như sau:
I-CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH PHÍ VÀ NHU CẦU HỌC TẬP NHÂN DÂN:
1. Cơ sở cật chất, kinh phí:
- Được sự quan tâm của lãnh đạo UBND xã Nhân Hoà trang bị cho Trung tâm có phòng riêng để hoạt
động.
- Được phòng tài chính huyện hỗ trợ và phân bổ cho trung tâm kinh phí hoạt động năm 2013 với số tiền
10.000.000đ.
2. Nhu cầu học tập tại địa phương
Qua điều tra thực tế tại địa phương chúng tôi nhận thấy nhu cầu chủ yếu của bà con hiện nay cần tiếp
thu là: - Học chữ và học nghề.
- Tham gia các lớp tập huấn, nghe phổ biến các kiến thức về phổ thông về khoa học, kỹ thuật trồng
trọt, chăn nuôi, khoa học đời sống, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong sản xuất và đời sống.
- Được cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội.
- Được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT.
- Được tư vấn các vấn đề về chăm sóc sức khoẻ, đời sống.

-Nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập rất đa dạng của người dân trong cộng đồng. Từ việc tổ chức các lớp
học bổ túc văn hóa, các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, các lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp chuyên đề, các
buổi nói chuyện, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề khác nhau như: sản xuất, sức khỏe dinh
dưỡng, pháp luật, chủ trương đường lối của Ðảng và Nhà nước… để nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết
thêm về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước bên cạnh đào tạo nghề cho nhân dân trong
xã, cải thiện chất lượng cuộc sống ổn định về đời s...
UBND XÃ NHÂN HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HTCĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 86/ KH-TTHTCĐ Nhân Hoà, ngày 24 tháng 12 năm 2013
KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2014
____________
Thực hiện quyết định số 09/2008QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của bộ GD&ĐT về việc quyết định
ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã phường thị trấn;
Thực hiện quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 09/11/2007 của ủy ban nhân dân tnh Bắc Ninh
quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn
tỉnh.
Thực hiện kế hoạch số 04/KH.UBND ngày 23/02/2006 của ủy ban nhân dân huyện Quế Võ kế hoạch
phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng huyện Quế giai đoạn 2010-
2015;
Thực hiện kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 26/3/2008 của ủy ban nhân Nhân Hoàkế hoạch xây
dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Nhân Hoà giai đoạn 2010-2015;
Căn cứ tình hình thực tế của trung tâm, nay ban quản Trung tâm học tập cộng đồng Nhân Hoà
xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013 như sau:
I-CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH PHÍ VÀ NHU CẦU HỌC TẬP NHÂN DÂN:
1. Cơ sở cật chất, kinh phí:
- Được sự quan tâm của lãnh đạo UBND xã Nhân Hoà trang bị cho Trung tâm có phòng riêng để hoạt
động.
- Được phòng tài chính huyện hỗ trợ và phân bổ cho trung tâm kinh phí hoạt động năm 2013 với số tiền
10.000.000đ.
2. Nhu cầu học tập tại địa phương
Qua điều tra thực tế tại địa phương chúng tôi nhận thấy nhu cầu chủ yếu của con hiện nay cần tiếp
thu là: - Học chữ và học nghề.
- Tham gia các lớp tập huấn, nghe phổ biến các kiến thức về phổ thông về khoa học, kỹ thuật trồng
trọt, chăn nuôi, khoa học đời sống, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong sản xuất và đời sống.
- Được cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội.
- Được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT.
- Được tư vấn các vấn đề về chăm sóc sức khoẻ, đời sống.
Kế hoạch hoạt động năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch hoạt động năm 2014 - Người đăng: nguyenminhnam82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kế hoạch hoạt động năm 2014 9 10 543