Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoạt động năm học 2014 - 2015

Được đăng lên bởi vovanlien-c3pt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN TÂY HỒ
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015

Phú tâm, th¸ng 7 n¨m 2014

I. LỊCH CÔNG TÁC CHUNG:

I. LỊCH HỌP VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Cố vấn Đoàn trường đi họp theo lịch cố định của nhà trường:
STT

Nội dung

Thời gian

1
2
3
4
5
6

Giáo viên chủ nhiệm
Liên tịch
Giao ban đức dục
Họp chi bộ
Tổ, nhóm
Hội đồng sư phạm
Họp Hội đồng thi đua,

Thứ Ba (đầu tháng)
Thứ Ba
Thứ Ba (cuối tháng)
Thứ Tư
Thứ Tư
Thứ Tư

7
8

Phụ trách

kỉ luật
Họp Hội đồng lương

2. Giao ban công tác giữa Ban chấp hành Đoàn trường và cố vấn:
STT
1

2

3

4

5

Ca

Nội dung

Thời gian

Họp Bí thư các lớp + Bí

13h thứ Hai tuần

thư Chi đoàn CB-GV
Họp giao ban triển khai

đầu tháng
Sau tiết 5 sáng

và tổng kết công tác (Cố

Thứ Bảy

vấn + BCH)
Họp giao ban giữa Cố

Sáng

Chiều
Hữu Toàn +
Tuyến + BCH
Tuyến
Hữu Toàn

Chiều thứ Ba

Tuyến + Hữu

hàng tuần
13h-14h00

Toàn

vấn và Ban giám hiệu
Họp Chi đoàn CB-GV

Thứ Tư đầu

Sinh hoạt các Câu lạc bộ

tháng
13h00

sở thích

Thứ Tư

3. Phân công nhiệm vụ Ban cố vấn:
STT
Họ và tên
1 Trần Thị Tuyến

Chức vụ
Cố vấn Đoàn trường
Chủ tịch Hội LHTN
Ủy viên BCH Quận
Đoàn, ủy viên Hội
LHTN Quận Tây

Nhiệm vụ
-Lập các kế hoạch công tác
của Đoàn TN theo tuần, tháng,
năm và các sự kiện
-Phụ trách Ban đoàn vụ: Tổ
chức Đoàn, Hội trong nhà

Hồ

2

Đào Hữu Toàn

trường; quản lí Đoàn viên, Hội
viên, Kết nạp Đoàn và các
công tác liên quan đến xây
dựng tổ chức.
-Phụ trách công tác thi đua
khen thưởng của chi Đoàn, các
thành viên BCH Đoàn trường,
Đoàn trường và Hội LHTN
trường.
-Quản lí, đôn đốc, chịu trách
nhiệm về công tác chung của
BCH Đoàn trường
Cố vấn Đoàn trường -Lập các kế hoạch công tác
của Đoàn TN theo tuần, tháng,
năm và các sự kiện
-Phụ trách công tác của Ban sự
kiện –BCH Đoàn trường
-Quản lí, đôn đốc và chịu trách
nhiệm về công việc chung của
BCH Đoàn trường.

4. Một số lưu ý:
 Các hoạt động trong văn bản được cụ thể hóa thành các kế hoạch nhỏ và trình
duyệt với Đảng ủy, Ban giám hiệu trước khi triển khai đến các lớp;
 Hàng tuần, hàng tháng BCH phải triển khai thêm các hoạt động khác theo kế
hoạch của nhà trường, theo công văn của quận Đoàn, của Sở GD&ĐT;
 Sauk hi hoàn thành xong các nhiệm vụ, Ban chấp hành Đoàn trường lập báo
cáo công việc và trình lên các cơ quan cấp trên.
 Nếu có điều chỉnh các hoạt động trong kế hoạch hoặc thời gian, phải có sự
thông báo công khai để hiệu quả công việc tốt.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN NĂM HỌC 2014-2015
Tháng
Nội dung công việc
7
Hoạt động h...
I. LỊCH CÔNG TÁC CHUNG:
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN TÂY HỒ
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Phú tâm, th¸ng 7 n¨m 2014
Kế hoạch hoạt động năm học 2014 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch hoạt động năm học 2014 - 2015 - Người đăng: vovanlien-c3pt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế hoạch hoạt động năm học 2014 - 2015 9 10 237