Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch phòng chống tham nhũng

Được đăng lên bởi Thảo Đông
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2037 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/ KH - TTYT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Minh, ngày

tháng 1 năm 2013

KẾ HOẠCH
Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013
Căn cứ kế hoạch số 120 /KH – SYT ngày 27/12/2012 của SYT Hà Giang kế
hoạch phòng chống tham nhũng, để thực hiện tốt công tác PCTN năm 2013, trung tâm
Y tế huyện Yên Minh xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nhằm xây dựng đơn vị Trung tâm Y tế luôn là tập thể lao động xuất sắc, không
có tham nhũng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong
công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn
chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý
Nhà nước vào sự phát triển của đơn vị.
- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công
chức về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt và
trong công tác.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị gương mẫu trên tất cả các
lĩnh vực: Chấp hành theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà
nước, nội quy, quy chế cơ quan, đạo đức lối sống...
- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là việc
làm thường xuyên, liên tục không mang tính phong trào, đây là nhiệm vụ bắt buộc và
là quyền lợi của tất cả cán bộ, công chức.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Công tác phòng, chống tham nhũng:
- Tổ chức thực hiện công khai minh bạch trong việc mua sắm, quản lý và sử
dụng tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ
quản lý...

- Xác định những lĩnh vực trọng yếu, những công việc, những nơi dễ xảy ra
quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm ngăn chặn tệ
quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
- Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất tư tưởng chính trị,
lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ vững truyền thống đạo đức
của người làm công tác y tế.
- Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực như: Tài
chính, chế độ chính sách pháp luật. Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng quý.
Báo cáo việc thu, chi cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và cơ quan tài chính cấp trên nhằm
hạn chế tiêu cực, tham nhũng và tăng hiệu quả trong quản lý tài chính.
- Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ...
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH
Số: / KH - TTYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Minh, ngày tháng 1 năm 2013
KẾ HOẠCH
Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013
Căn cứ kế hoạch số 120 /KH SYT ngày 27/12/2012 của SYT Giang kế
hoạch phòng chống tham nhũng, để thực hiện tốt công tác PCTN năm 2013, trung tâm
Y tế huyện Yên Minh xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nhằm xây dựng đơn vị Trung tâm Y tế luôn là tập thể lao động xuất sắc, không
tham nhũng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong
công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn
chặn đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản
Nhà nước vào sự phát triển của đơn vị.
- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công
chức v công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt
trong công tác.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị gương mẫu trên tất cả các
lĩnh vực: Chấp hành theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà
nước, nội quy, quy chế cơ quan, đạo đức lối sống...
- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là việc
làm thường xuyên, liên tục không mangnh phong trào, đây là nhiệm vụ bắt buộc
là quyền lợi của tất cả cán bộ, công chức.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Công tác phòng, chống tham nhũng:
- Tổ chức thực hiện công khai minh bạch trong việc mua sắm, quản sử
dụng tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ
quản lý...
Kế hoạch phòng chống tham nhũng - Trang 2
Kế hoạch phòng chống tham nhũng - Người đăng: Thảo Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 9 10 403