Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014

Được đăng lên bởi cuong thoa77
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3945 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ
TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoà phú, ngày 19 tháng 9 năm 2013

Số: 01/KH-THCS

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;
Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-CT ngày 15/7/2013 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 20132014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp
dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-PGDĐT ngày 10/9/2013 của Phòng
GD&ĐT Chiêm Hoá Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông năm học 2013-2014;
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-PGDĐT ngày 16/9/2013 của Phòng
GD&ĐT Chiêm Hoá Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học
2013-2014;
Trường THCS Hoà phú xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
2013-2014 như sau:
Phần I
KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV) hiện có 16 người, bao gồm
02 cán bộ quản lý, 14 giáo viên được chia thành các bộ phận như sau:
a) Tổ Toán Lý: gồm 05 thành viên;
b) Tổ Văn Sử: gồm 04 thành viên;
c) Tổ Sinh Hoá Địa: gồm 04 thành viên;
d) 01 thành viên thuộc Tổ Ngoại ngữ liên trường.
2. Học sinh năm học 2013-2014 có 280 em, chia thành 8 lớp.
3. Về cơ sở vật chất: Trường hiện có 8 phòng học thông thường đủ để học 1
ca, có phòng học Tin học, và các phòng học bộ môn và sân tập TDTT.
4. Đánh giá thuận lợi, khó khăn
a) Thuận lợi
1

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền huyện và xã, Phòng
GD&ĐT huyện.
Đội ngũ giáo viên có tuổi đời bình quân khá trẻ, đều đạt chuẩn trình độ đào
tạo;
Địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khá phát triển.
b) Khó khăn
- Tỷ lệ giáo viên/lớp hiện còn thiếu: 14 GV/8 lớp = 1,8 GV/lớp. Về cơ cấu
bộ môn chưa có giáo viên dạy môn Nhạc, Anh. Chất lượng cán bộ, giáo viên qua
đánh giá cuối năm học 2012-2013 số giáo viên đạt chiễn sĩ thi đua thấp 3/19GV.
- Một số con em học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường,
cha mẹ làm ăn xa. Chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em dẫn đến
học sinh lười học.
- Một số em học sinh chông chờ ỷ lại, không chịu khó học tập đạo đức chưa
ngoan…
- Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình chưa được tốt, chưa thường
xuyên và kịp thời dẫn đến học sinh còn đi ăn chộm, còn có học sinh rèn luyện
hạnh kiểm tr...
UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ
TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ
Số: 01/KH-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoà phú, ngày 19 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;
Căn cứ Quyết định s 801/QĐ-CT ngày 15/7/2013 của Chủ tịch U ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-
2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên áp
dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-PGDĐT ngày 10/9/2013 của Phòng
GD&ĐT Chiêm Hoá Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông năm học 2013-2014;
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-PGDĐT ngày 16/9/2013 của Phòng
GD&ĐT Chiêm Hoá Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học
2013-2014;
Trường THCS H phú xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
2013-2014 như sau:
Phần I
KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV) hiện có 16 người, bao gồm
02 cán b quản lý, 14 go vn được chia tnh c bộ phận như sau:
a) T Toán : gồm 05 tnh viên;
b) T Văn Sử: gồm 04 thành vn;
c) T Sinh Hoá Địa: gồm 04 thành vn;
d) 01 thành vn thuc T Ngoi ng liên trưng.
2. Học sinh năm học 2013-2014 có 280 em, chia thành 8 lớp.
3. Về cơ sở vật chất: Trường hiện có 8 phòng học thông thường đủ để học 1
ca, có phòng học Tin học, và các phòng học bộ môn và sân tập TDTT.
4. Đánh giá thuận lợi, khó khăn
a) Thuận lợi
1
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 - Người đăng: cuong thoa77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 9 10 745