Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức các họat động hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường 2015

Được đăng lên bởi c1-kib-sot
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ KT-KT QUẢNG NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/KH-CĐKTKT

Quảng Nam, ngày

tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015
Thực hiện Công văn số 1888/BGDĐT - CTHSSV ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng" Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015";
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước
sạch và vệ sinh môi trường” năm 2015 trong toàn thể cán bộ viên chức, học sinh sinh viên với các nội dung,
như sau:
Chủ đề hưởng ứng: " Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn"
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường và tiết kiệm
nước sạch, vận động toàn thể cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia các
hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2015”.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng các
chương trình Quốc gia về bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần hình thành nếp sống văn
minh, lịch sự trong trường học. Các hoạt động phải đảm bảo tính thường xuyên liên tục và gắn với 04 tuần lễ
tuyên truyền bảo vệ môi trường trong năm 2015, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức học sinh sinh viên nhà trường tham gia bảo vệ môi
trường, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 01/5, 7/5 và 19/5…tiếp tục phát động phong trào “Ngày thứ 7
tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh”…
- Tổ chức hoạt động tiết kiệm nước, vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa trong khuôn viên nhà trường
làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ giảng viên, HSSV đối với công tác bảo vệ môi
trường và có hành động tích cực, hữu hiệu bảo vệ nguồn tài nguyên nước.
- Tổ chức hoạt động thiết thực, phát huy chủ động sáng tạo của các đơn vị trong nhà trường, nhân rộng mô
hình hoạt động hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác thông tin tuyên truyền
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nước
sạch, vệ sinh môi trường.
- Tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch & Vệ sinh Môi trường” từ ngày
29/4 - 06/5/2015. Thông qua việc thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên như: trồng cây xanh, chăm
sóc bồn hoa...
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ KT-KT QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-CĐKTKT Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2015
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015
Thực hiện Công văn số 1888/BGDĐT - CTHSSV ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng" Tuần lễ Quốc gia nước sạch Vệ sinh môi trường năm 2015";
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước
sạch vệ sinh môi trường” năm 2015 trong toàn thể cán bộ viên chức, học sinh sinh viên với các nội dung,
như sau:
Chủ đề hưởng ứng: " Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn"
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường tiết kiệm
nước sạch, vận động toàn thể cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia các
hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2015”.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng các
chương trình Quốc gia về bảo vệ nguồn nước sạch vệ sinh môi trường, góp phần hình thành nếp sống văn
minh, lịch sự trong trường học. Các hoạt động phải đảm bảo tính thường xuyên liên tục gắn với 04 tuần lễ
tuyên truyền bảo vệ môi trường trong năm 2015, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức học sinh sinh viên nhà trường tham gia bảo vệ môi
trường, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 01/5, 7/5 19/5…tiếp tục phát động phong trào “Ngày thứ 7
tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh”…
- Tổ chức hoạt động tiết kiệm nước, vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa trong khuôn viên nhà trường
làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ giảng viên, HSSV đối với công tác bảo vệ môi
trường và có hành động tích cực, hữu hiệu bảo vệ nguồn tài nguyên nước.
- Tổ chức hoạt động thiết thực, phát huy chủ động sáng tạo của các đơn vị trong nhà trường, nhân rộng mô
hình hoạt động hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác thông tin tuyên truyền
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nước
sạch, vệ sinh môi trường.
- Tổ chức ra quân tuyên truyền hưởngng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch & Vệ sinh Môi trường” từ ngày
29/4 - 06/5/2015. Thông qua việc thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên như: trồng cây xanh, chăm
sóc bồn hoa, dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà trường.
- Tuyên truyền các loại hình hoạt động, các hình hoạt động hiệu quả, tập thể nhân điển hình
hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2015".
- Tổ chức tập huấn kiến thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên về ý nghĩa tầm quan
trọng của môi trường, của nguồn nước sạch đối với sự sống; nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của cán
bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên nước
ngày càng Xanh -Sạch - Đẹp.
- Treo băng rôn về chủ đề môi trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người cùng hành động
bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.
2. Tổ chức các hoạt động cụ thể
2.1. Hoạt động về cấp nước, sử dụng nước
- Mỗi tập thể, nhân sử dụng nước tiết kiệm, phát hiện các sai phạm hoặc các hiện tượng hư hỏng gây
lãng phí nước sạch, báo cáo xử lý kịp thời
- Tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo việc cấp nước thường xuyên liên tục cho
các nhà làm việc, giảng đường, phòng ở khu nội trú của học sinh sinh viên, đảm bảo đủ nước và an toàn trong
quá trình sử dụng.
- Đảm bảo nước uống cho cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên đảm bảo vệ sinh, an toàn.
2.2. Hoạt động môi trường
- Tổng vệ sinh toàn bộ khu vực trường.
- Tiếp tục trồng và chăm sóc vườn hoa, cây xanh trong khuôn viên của trường.
- Kiểm tra các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng nước tiết kiệm.
- Vận động gia đình, hàng xóm, cụm dân cư làm vệ sinh môi trường.
2.3. Chương trình lễ hưởng ứng
Kế hoạch tổ chức các họat động hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường 2015 - Trang 2
Kế hoạch tổ chức các họat động hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường 2015 - Người đăng: c1-kib-sot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức các họat động hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường 2015 9 10 48