Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức hoạt động cộng đồng

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND THỊ TRẤN LA HÀ
TRUNG TÂM HTCĐ THỊ TRẤN LA HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Hà, ngày tháng

năm 2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THỊ TRẤN LA HÀ
NĂM HỌC 2015 – 2016
Căn cứ Quyết dịnh số 09/2008/QĐBGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 về việc
ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã,
phường , thị trấn.
Căn cứ công văn số 468/UBND ngày 17/04/2015 của UBND Huyện Tư Nghĩa
về việc tăng cường quản lí hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã,
thị trấn.
Căn cứ vào chương trình hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, ban chỉ đạo
xã hội học tập Thị trấn La Hà năm 2015.
Căn cứ công văn số 709/PGDĐT của phòng GDĐT Huyện Tư Nghĩa ngày
9/9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX.
Căn cứ nhu cầu thực tế của nhân dân thị trấn La Hà, ban giám đốc Trung tâm
học tập cộng đồng Thị Trấn La Hà xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 20152016 như sau:
I. MỤC TIÊU:
1/ Mục tiêu chung:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập
thường xuyên.
- Tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu học tập theo phương châm “Cần cái gì học cái
ấy” giáo dục suốt đời cho mọi người.
- Xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên ở cơ sở để ai cũng được học tập, ai
cũng có thể tham gia vào công việc giáo dục và học tập tại cộng đồng.

1

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức xã hội để trung tâm
hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.
2/ Mục tiêu cụ thể:
- Duy trì phổ cập trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, nâng tỉ lệ PCTHCS. Huy
động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, trẻ trong độ tuổi phổ cập đã bỏ học ra lớp.
- Phối hợp với các trung tâm, trường học, doanh nghiệp để mời giảng viên về tập
huấn theo yêu cầu như:
 Các chương trình tạo thu nhập bằng dạy nghề ngắn hạn, tập huấn về kỹ thuật,
chuyển giao công nghệ, mở các lớp về khuyến nông, công nghệ KHKT, ngành
nghề… nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống theo QĐ 1956/QĐTTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho
lao động nông thôn đến năm 2020.
 Các chương trình nâng cao cuộc sống như chuyên đề sức khỏe sinh sản, dinh

dưỡng, dân số KHHGĐ, bảo vệ môi trường, ATGT, phòng chống TNXH, an ninh trật
tự
 Các chương trình nâng cao phẩm chất chính trị, chấp hành pháp luật, đời sống

văn hóa, gia đình văn hóa, văn hóa xã hội của người dân.
 Các chương trình cho tương lai như học ngoại ngữ, tin học, học ...
UBND THỊ TRẤN LA HÀ
TRUNG TÂM HTCĐ THỊ TRẤN LA HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Hà, ngày tháng năm 2015
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THỊ TRẤN LA HÀ
NĂM HỌC 2015 – 2016
Căn cứ Quyết dịnh số 09/2008/QĐBGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 về việc
ban hành qui chế tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã,
phường , thị trấn.
Căn cứ công văn số 468/UBND ngày 17/04/2015 của UBND Huyện Nghĩa
về việc tăng cường quản hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng các xã,
thị trấn.
Căn cứ vào chương trình hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, ban chỉ đạo
xã hội học tập Thị trấn La Hà năm 2015.
Căn cứ công văn số 709/PGDĐT của phòng GDĐT Huyện Nghĩa ngày
9/9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX.
Căn cứ nhu cầu thực tế của nhân dân thị trấn La Hà, ban giám đốc Trung tâm
học tập cộng đồng Thị Trấn La Hà xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2015-
2016 như sau:
I. MỤC TIÊU:
1/ Mục tiêu chung:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập
thường xuyên.
- Tạo điều kiện để đáp ng nhu cầu học tập theo phương châm “Cần cái gì học cái
ấy” giáo dục suốt đời cho mọi người.
- Xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên cơ sở để ai cũng được học tập, ai
cũng có thể tham gia vào công việc giáo dục và học tập tại cộng đồng.
1
Kế hoạch tổ chức hoạt động cộng đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch tổ chức hoạt động cộng đồng - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức hoạt động cộng đồng 9 10 590