Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức họat động kỷ nệm ngày gia đình VN

Được đăng lên bởi Uyen47479
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ
Số:

CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/KH – UBND

Long Thạnh Mỹ, ngày

tháng

năm 2014

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 13 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM
(28/6/2001 - 28/6/2014)
Căn cứ Kế hoạch số 74/KH – UBND ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Phòng văn
hóa Thông tin Quận 9 về việc tổ chức hoạt động ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Công
tác Tháng hành động vì trẻ em, chiến dịch truyền thông “Chấm dứt bạo lực đối với Trẻ
em” và tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2014.
UBND phường Long Thạnh Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày Gia đình Việt
Nam (28/6/2014) cụ thể như sau:
I.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1/Mục đích:
Nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam, đề cao vai trò của
gia đình đối với cá nhân, xã hội, vai trò trách nhiệm của các thành viên trong việc xây
dựng giữ gìn mái ấm gia đình.
Tuyên dương các gia đình tiêu biểu xuất sắc để nhân rộng điển hình xây dựng gia
đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng, tiến bộ trong cộng dân cư, trong cán bộ công nhân
viên và công nhân lao động trên địa bàn.
I. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1/ Nội dung:
Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ, công nhân viên chức góp phần đẩy mạnh nhận thức của toàn xã hội về vị
trí vai trò của gia đình; về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên
quan đến công tác gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình; thực hiện bình đẳng
trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục
về gia đình
Tôn vinh, biểu dương, nhân rộng gương điển hình gia đình tiêu biểu, thành đạt,
trẻ em vượt khó vươn lên trong rèn luyện, học tập; những giá trị nhân văn sâu sắc của
gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện
nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt
Nam. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm
quan trọng của gia đình và công tác gia đình của gia đình và công tác gia đình
Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của tệ nạn
ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện khác mới

xuất hiện . Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng, trách nhiệm của cơ quan
đoàn thể, trường học, gia đình trong công tác phòng chống ma túy.
Nâng cao hiểu biết của người dân về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của mất
cân bằng giới tính khi sinh, từng bướ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH – UBND Long Thạnh Mỹ, ngày tháng năm 2014
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 13 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM
(28/6/2001 - 28/6/2014)
Căn cứ Kế hoạch số 74/KH UBND ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Phòng văn
hóa Thông tin Quận 9 về việc tổ chức hoạt động ngày Gia đình Việt Nam (28/6);ng
tác Tháng hành động trẻ em, chiến dịch truyền thông “Chấm dứt bạo lực đối với Trẻ
em” và tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2014.
UBND phường Long Thạnh Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày Gia đình Việt
Nam (28/6/2014) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/Mục đích:
Nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam, đề cao vai trò của
gia đình đối với nhân, hội, vai trò trách nhiệm của các thành viên trong việc y
dựng giữ gìn mái ấm gia đình.
Tuyên dương các gia đình tiêu biểu xuất sắc để nhân rộng điển hình xây dựng gia
đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng, tiến bộ trong cộng dân cư, trong cán bộ công nhân
viên và công nhân lao động trên địa bàn.
I. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1/ Nội dung:
Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ, công nhân viên chức góp phần đẩy mạnh nhận thức của toàn hội về vị
trí vai trò của gia đình; về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước liên
quan đến công tác gia đình xây dựng mối quan hệ gia đình; thực hiện bình đẳng
trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục
về gia đình
Tôn vinh, biểu dương, nhân rộng gương điển hình gia đình tiêu biểu, thành đạt,
trẻ em vượt khó vươn lên trong rèn luyện, học tập; những giá trị nhân văn sâu sắc của
gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện
nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt
Nam. Nâng cao nhận thức của c cấp, các ngành toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm
quan trọng của gia đình và công tác gia đình của gia đình và công tác gia đình
Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của tệ nạn
ma túy, nhất tác hại của các loại ma túy tổng hợp các chất gây nghiện khác mới
Kế hoạch tổ chức họat động kỷ nệm ngày gia đình VN - Trang 2
Kế hoạch tổ chức họat động kỷ nệm ngày gia đình VN - Người đăng: Uyen47479
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức họat động kỷ nệm ngày gia đình VN 9 10 374