Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch trò chơi chào mừng ngày thành lập Đoàn

Được đăng lên bởi Tin Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hình thức thi đấu: Cá nhân nam, nữ
- Mỗi đơn vị tham gia 1 VDV
- Xe thi đấu: Xe tự túc 650
- Cự ly: 40m
* Luật thi đấu:
- Theo luật của BTC
- Đường chạy: Chiều ngang 1.5m, dài 40m
- Cách thức thi đấu: sau khi có lệnh xuất phát của trọng tài, VĐV mới được chạy. Bánh
xe sau của VĐV nào cán đích sau cùng thì VĐV đó sẽ là người chiến thắng. Các VĐV có
thành tích tốt nhất sẽ bước vào thi đấu chung kết.
* Quy định chung:
- VĐV chạy xe chỉ được quyền có hai điểm chạm đất đó là 2 bánh xe. Nếu có điểm thứ 3
chạm đất thì VĐV đó bị loại.
- Bánh xe phải chạy hướng về phía trước( không được dừng quá 3 giây)
- Bánh xe cán mức giới hạn hai bên là phạm quy (VĐV đó bị loại)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.CẦN
THƠ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT
HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Cần thơ, ngày 22 tháng 02 năm
2013

KẾ HOẠCH TRÒ CHƠI
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26 - 3 - 2013
I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
- Ngày tổ chức: Sáng Thứ Bảy (23/03/2013).
- Các trò chơi:
+ Đua xe đạp chậm đôi nam nữ.
+ Nhảy bao bố nam nữ.
+ Nhảy kẹp bong bong tiếp sức.
+ Đổ nước vào chai tiếp sức đồng đội.
+ Đua thuyền trên cạn.
- Thời gian đăng ký số lượng tham gia và nộp danh sách các đội chơi: kể từ ngày
ra thông báo đến hết ngày 18/3/2013.
- Thời gian bốc thăm thứ tự chơi: ngày 19/03/2013 (Thứ 3).
- Địa điểm tổ chức trò chơi: Sân trường THPT Nguyễn Việt Hồng.
II. BAN TỔ CHỨC:
1. Giám sát + kỷ luật:
- Giáo sinh TTSP.
- Đ/c Trần Trương Gia Bảo.

- Đ/c Dương Tấn Tài.
- Đ/c Tăng Quang Sang.
- Đ/c Trần Mạnh Đức.
2. Quản trò:
- Đ/c Trần Thành Thật (Đua xe đạp chậm đôi nam nữ).
- Đ/c Trần Anh Dũng (Nhảy bao bố nam nữ).
- Đ/c Trầm Lộc (Nhảy kẹp bong bong tiếp sức)
- Đ/c Lê Văn Tùng (Đổ nước vào chai)
- Đ/c Nguyễn Lê Trường Sơn (Đua thuyền trên cạn)
Chức năng: đề ra những trò chơi cụ thể, cách tổ chức, phân công nhân sự hỗ trợ trong
quá trình trò chơi diễn ra, chịu trách nhiệm tập huấn nhân sự hỗ trợ trong các trò chơi,
phân công chuẩn bị các dụng cụ hỗ trợ trò chơi, giải quyết các vấn đề phát sinh trong
quá trình chơi.
3. Ban thư kí kết quả:
- Đ/c Hồ Thị Mỵ (Đua xe đạp chậm đôi nam nữ)
- Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Giao (Nhảy bao bố nam nữ)
- Đ/c Phạm Thị Thu Hà (Nhảy kẹp bong bong tiếp sức)
- Đ/c Lê Thị Lệ Quyên (Đổ nước vào chai)
- Đ/c Thầy Tuệ (Đua thuyền trên cạn)
Ghi nhận kết quả các trò chơi một cách chính xác nhất, tổng kết các giải thưởng gửi
về Ban Giám khảo sau khi buổi khi trò chơi kết thúc, đồng thời chuẩn bị quà .
4. Y Tế:
- Cô Trần Thúy Phượng.
- Thầ...
Hình th c thi u: Cá nhân nam, n đấ
- M i n v tham gia 1 VDV đơ
- Xe thi u: Xe t túcđấ 650
- C ly: 40m
* Lu t thi u: đấ
- Theo lu t c a BTC
- ng ch y: Chi u ngang 1Đườ .5m, dài 40m
- Cách th c thi u: sau khi có l nh xu t phát c a tr ng tài, V V m i c ch y. Bánh đấ Đ đượ
xe sau c a V V nào cán ích sau cùng thì V V ó s là ng i chi n th ng. Các V V có Đ đ Đ đ ườ ế Đ
thành tích t t nh t s b c vào thi u chung k t. ướ đấ ế
* Quy nh chung:đị
- V V ch y xe ch c quy n có hai i m ch m t ó là 2 bánh xe. N u có i m th 3 Đ đượ đ đấ đ ế đ
ch m t thì V V ó b lo i. đấ Đ đ
- Bánh xe ph i ch y h ng v phía tr c( không c d ng quá 3 giây) ướ ướ đượ
- Bánh xe cán m c gi i h n hai bên là ph m quy (V V ó b lo i) Đ đ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.CẦN
THƠ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT
HỒNG
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần thơ, ngày 22 tháng 02 năm
2013
KẾ HOẠCH TRÒ CHƠI
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26 - 3 - 2013
I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
- Ngày tổ chức: Sáng Thứ Bảy (23/03/2013).
- Các trò chơi:
+ Đua xe đạp chậm đôi nam nữ.
+ Nhảy bao bố nam nữ.
+ Nhảy kẹp bong bong tiếp sức.
+ Đổ nước vào chai tiếp sức đồng đội.
+ Đua thuyền trên cạn.
- Thời gian đăng ký số lượng tham gia và nộp danh sách các đội chơi: kể từ ngày
ra thông báo đến hết ngày 18/3/2013.
- Thời gian bốc thăm thứ tự chơi: ngày 19/03/2013 (Thứ 3).
- Địa điểm tổ chức trò chơi: Sân trường THPT Nguyễn Việt Hồng.
II. BAN TỔ CHỨC:
1. Giám sát + kỷ luật:
- Giáo sinh TTSP.
- Đ/c Trần Trương Gia Bảo.
Kế hoạch trò chơi chào mừng ngày thành lập Đoàn - Trang 2
Kế hoạch trò chơi chào mừng ngày thành lập Đoàn - Người đăng: Tin Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch trò chơi chào mừng ngày thành lập Đoàn 9 10 659