Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội

Được đăng lên bởi Serin Hằng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG ỦY XÃ HẢI LÂM
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 05 -KH/BTGĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hải Lâm, ngày 0 9 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
---Thực hiện Kế hoạch số 04 -KH/BTGHU ngày 06/03/2016 của Ban Tuyên
giáo Huyện ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã
xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức
rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; qua đó để mọi người
nắm vững quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong xây dựng Nhà nước trong
sạch, vững mạnh; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia bầu cử làm cho ngày bầu cử
thực sự là ngày hội của toàn dân.
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử;
chủ động đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống
phá bầu cử, chống phá chế độ; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận
trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.
- Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử cần được tiến hành đồng bộ, đúng luật,
đúng lộ trình, hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử; bám sát tuyên truyền
trước, trong và sau cuộc bầu cử theo Kế hoạch số 65/KH-ƯBND ngày 04/02/2016
của UBND huyện về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn
với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục
tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp và tuyên truyền các nội dung khác,
góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước, thi đua lao động

sản xuất trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thành công nghị quyết đại hội
đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Tuyên truyền theo các nội dung Hướng dẫn số 05-HD/BTGHƯ ngày
05/02/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
1. Đợt 1: Từ nay đến hết tháng 4/2016
- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu
cử; phân tích, làm rõ bối cảnh,...
ĐẢNG ỦY XÃ HẢI LÂM
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 05 -KH/BTGĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hải Lâm, ngày 0 9 tháng 03 năm 2016
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
----
Thực hiện Kế hoạch số 04 -KH/BTGHU ngày 06/03/2016 của Ban Tuyên
giáo Huyện ủy v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy
xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; qua đó để mọi người
nắm vững quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nh trong xây dựng N nước trong
sạch, vững mạnh; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia bầu cử làm cho ngày bầu cử
thực sự là ngày hội của toàn dân.
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân về
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử;
chủ động đấu tranh hiệu qu với những luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống
phá bầu cử, chống phá chế độ; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận
trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.
- Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử cần được tiến hành đồng bộ, đúng luật,
đúng l trình, hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử; bám sát tuyên truyền
trước, trong sau cuộc bầu cử theo Kế hoạch số 65/KH-ƯBND ngày 04/02/2016
của UBND huyện về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Việc t chức tuyên truyền cuộc bầu cử đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn
với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục
tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp và tuyên truyền các nội dung khác,
góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước, thi đua lao động
Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội - Trang 2
Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội - Người đăng: Serin Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội 9 10 89