Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia

Được đăng lên bởi bavete
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1556 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GD-ĐT AN MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐÔNG HƯNG A

Số:

/KH-THCSĐHA

Đông Hưng A, ngày

tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường trung học cơ sở Đông Hưng A đạt chuẩn quốc gia
giai đoạn 2015 - 2020
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẠT
CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 :
Nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp tục khẳng định con
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời
gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự vừa có những bước
nhảy vọt. Để đi tắt và đón đầu thì vai trò, vị trí của giáo dục và khoa học công
nghệ lại càng có tính quyết định, giáo dục phải đi trước một bước.
Xây dựng một nền giáo dục có tính thực tiễn và hiệu quả cao, tạo bước
phát triển mạnh mẽ về chất lượng, đưa nền giáo dục nước ta sớm tiến kịp các
nước phát triển trong khu vực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng
nhân tài, góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế
xã hội của đất nước.
Hơn thế nữa để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tinh
thần độc lập trong suy nghĩ sáng tạo, nâng cao năng lực tự học của học sinh và
thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có
hiệu quả thì từ các cơ sở giáo dục trung học cơ sở (THCS) phải được xây dựng
chuẩn theo quy định.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :
Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Giáo dục sửa đổi số
44/2009/QH12 năm 2009 ngày 25/11/2009;
Thông báo số 242/TW ngày 15/4/2009 về kết luận của Bộ Chính trị : tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 ( khóa VIII):phương hướng phát triển
giáo dục đào tạo đến năm 2020;
Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường
THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;
Quyết định số 01/ 2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
Qui định về phòng học bộ môn tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/5/2001 về việc ban hành
quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kế hoạch XD trường chuẩn ( 2015-2020;THCSĐông HưngA)

1

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 - 2015 tầm nhìn đến năm
2020 của trường ...
PHÒNG GD-ĐT AN MINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐÔNG HƯNG A
Số: /KH-THCSĐHA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Hưng A, ngày tháng 3 năm 2015
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường trung học cơ sở Đông Hưng A đạt chuẩn quốc gia
giai đoạn 2015 - 2020
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẠT
CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 :
Nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp tục khẳng định con
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần thể rút ngắn thời
gian so với các nước đi trước, vừa những bước tuần tự vừa có những bước
nhảy vọt. Để đi tắt đón đầu thì vai trò, vị trí của giáo dục khoa học công
nghệ lại càng có tính quyết định, giáo dục phải đi trước một bước.
Xây dựng một nền giáo dục nh thực tiễn hiệu quả cao, tạo ớc
phát triển mạnh mẽ v chất lượng, đưa nền giáo dục nước ta sớm tiến kịp các
nước phát triển trong khu vực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi ỡng
nhân tài, góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế
xã hội của đất nước.
Hơn thế nữa để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tinh
thần độc lập trong suy nghĩ sáng tạo, nâng cao năng lực tự học của học sinh
thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
hiệu quả thì từ các sở giáo dục trung học sở (THCS) phải được xây dựng
chuẩn theo quy định.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :
Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội
nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Giáo dục sửa đổi số
44/2009/QH12 năm 2009 ngày 25/11/2009;
Thông báo số 242/TW ngày 15/4/2009 về kết luận của Bộ Chính trị : tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 ( khóa VIII):phương hướng phát triển
giáo dục đào tạo đến năm 2020;
Thông tư s 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường
THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;
Quyết định số 01/ 2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
Qui định v phòng học bộ môn tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/5/2001 v việc ban hành
quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kế hoạch XD trường chuẩn ( 2015-2020;THCSĐông HưngA)
1
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia - Người đăng: bavete
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia 9 10 111