Ktl-icon-tai-lieu

kế toán mô phỏng mẫu sổ kế toán

Được đăng lên bởi lehangkt5a1
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đơn vị:
Địa chỉ:

Mẫu số: S03a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-B
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BT

SỔ NHẬT KÍ CHUNG
Năm :

Đơn vị tính
Chứng từ
Ngày
tháng ghi
Ngày
Số hiệu
sổ
tháng
A
B
C

Diễn giải
D
Số trang trước chuyển sang

STT Số hiệu
Đã ghi
dòn TK đối
Sổ Cái
g
ứng
E

G

H

Số chuyển sang trang sau

x

x

x

- Sổ này có
trang, đánh số từ trang số 01 đến trang số:
- Ngày mở sổ:
Ngày

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

tháng năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số: S03a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị tính: đồng
Số phát sinh
Nợ

Có

1

2

Ngày

tháng năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị:
Địa chỉ:

Mẫu số S03a1-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
Năm
ĐVT: đồng
Chứng từ

Ngày
tháng ghi
sổ

Số
hiệu

Ngày
tháng

A

B

C

Diễn giải
D
Trang trước chuyển sang

Ghi có các tài khoản

Ghi
Nợ
TK…

…

…

…

…

1

2

3

4

5

Tài khoản khác
Số tiền

Số hiệu

6

E

Cộng chuyển trang sau
- Sổ này có
- Ngày mở số:

trang, đánh số từ trang 01 đến trang
Ngày

Người ghi sổ
(Ký, họ tê)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

tháng
năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị:
Địa chỉ:

SỔ NHẬT KÍ CHI TIỀN
Năm

Chứng từ

Ngày
tháng ghi
sổ

Số
hiệu

Ngày
tháng

A

B

C

Diễn giải
D
Trang trước chuyển sang

Cộng chuyển trang sau
- Sổ này có
- Ngày mở số:
Người ghi sổ
(Ký, họ tê)

trang, đánh số từ trang 01 đến trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ghi có cá

Ghi
Có
TK…

…

1

2

Mẫu số S03a2-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

CHI TIỀN
Đơn vị tính: đ
Ghi có các tài khoản
…

…

…

3

4

5

Ngày

Tài khoản khác
Số
Số tiền
hiệu
6
E

tháng
năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị:
Địa chỉ:

Mẫu số S03a3-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG
Năm

Chứng từ
Ngày
tháng ghi Số
Ngày
sổ
hiệu tháng
A

B

C

Diễn giải
D
Trang trước chuyển sang

Hàng hóa
1

Đơn vị tính: đ
Tài khoản ghi Nợ
Phải trả
Tài
khoản
khác
người
Nguyên
bán
(Ghi
liệu, vật
Số
Số
tiền
Có)
liệu
hiệu
2
E
3
4

Cộng chuyển trang sau
- Sổ này có
- Ngày mở số:

trang, đánh số từ trang 01 đến trang
Ngày

Người ghi sổ
(Ký, họ tê)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

tháng
năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị:
Địa chỉ:

Mẫu số S03a4-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Năm

Chứng từ
Ngày
tháng ghi Số
Ngày
sổ
hiệu tháng
A...
Đơn vị:
Mẫu số: S03a-DN
Địa chỉ:
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÍ CHUNG
Năm :
Đơn vị tính: đồng
Chứng từ
Diễn giải
Số hiệu
A B C D E G H
Số trang trước chuyển sang
Ngày
tháng ghi
sổ
Đã ghi
Sổ Cái
STT
dòn
g
Số hiệu
TK đối
ứng
Ngày
tháng
kế toán mô phỏng mẫu sổ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán mô phỏng mẫu sổ kế toán - Người đăng: lehangkt5a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
kế toán mô phỏng mẫu sổ kế toán 9 10 188