Ktl-icon-tai-lieu

KẾT HÔN

Được đăng lên bởi danghoangtp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

1

2

Mãu TP/HT-2013-TKĐKKH

(Thông tư số: 09b/2013/TT-BTP)

Kính gửi:................................................................................................

Người khai

Bên nam

Bên nữ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/
Giấy tờ hợp lệ thay thế
Nghề nghiệp
Kết hôn lần thứ mấy
Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm
quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị ......................................................................................................................................... đăng ký.
...........................………., ngày ..........…tháng ............ năm............…
Xác nhận về tình trạng hôn nhân của
cơ quan có thẩm quyền
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Bên nam

Bên nữ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

....................................

....................................

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận.
Ngày……....tháng……....năm……....
NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

....................................
Chú thích:
(1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Kính gửi:................................................................................................
Người khai Bên nam Bên nữ
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
SGiy CMND/H chiếu/
Giấy thp l thay thế
Nghề nghiệp
Kết hôn lần thứ mấy
Cng tôi cam đoan nhng lời khai tn đây là đúng s thật, vic kết n của chúng tôi không vi phm
quy đnh ca Luật Hôn nhân và gia đình Vit Nam và chu trách nhim trước pháp luật vcam đoan ca nh.
Đngh......................................................................................................................................... đăng ký.
...........................………., ngày ..........…tháng ............ năm............…
Xác nhận về tình trạng hôn nhân của
cơ quan có thẩm quyền
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Bên nam
(Ký, ghi rõ họ tên)
....................................
Bên nữ
(Ký, ghi rõ họ tên)
....................................
Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận.
Ngày……....tháng……....năm……....
NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
....................................
Chú thích:
(1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ
1
2
Mãu TP/HT-2013-TKĐKKH (Thông tư số: 09b/2013/TT-BTP)
KẾT HÔN - Người đăng: danghoangtp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KẾT HÔN 9 10 552