Ktl-icon-tai-lieu

Kịch bản hội thi

Được đăng lên bởi Tâm Dacnhan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC
MẶT TRẬN GIỎI XÃ CỔ ĐÔ NĂM 2013
1. Nam:
Nhiệt liệt Chào mừng các quí vị đại biểu, về dự hội thi trưởng ban công tác
MT giỏi xã Cổ Đô năm 2013.
Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới quí vị đại biểu cùng toàn thể hội thi lời
kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc hội thi thành công tốt đẹp.
Kính thưa các quí vị đại biểu rất vinh dự cho cho hai chúng tôi được tham gia
dẫn chương trình Hội thi trưởng ban công tác MT gỏi xã Cổ Đô ngày hôm nay. Xin
gới thiệu Đ/C: Nguyễn Thị Mai Liên
2. Nữ :
Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quí vị đại biểu người bạn cùng đồng hành dẫn
chương trình trong hội thi ngày hôm nay xin trân trọng gới thiệu Đ/C: Lê Khương
Duy
Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin gửi tới quí
vị đại biểu cùng toàn thể hội thi mạnh khỏe hạnh phúc, chúc 8 thí sinh tham gia hội
thi ngày hôm nay hoàn thành suất sắc các phần dự thi của mình. Chúc hội thi thành
công rực rỡ.
3. Nam :
Kính thưa quí vị cùng toàn thể hội thi trong bất kỳ hội thi nào thì đều có sự
hiện diện của các thành viên ban giám khảo và ban thư ký hội thi.
4. Nữ :
Vâng, chúng ta vui mừng chào đón ban giám khảo, Ban thư ký. Ban giám
khảo là gười cầm cân nảy mực, trong suốt trặng đường thi của các thí sinh, tìm ra
người có số điểm cao nhất để bước tiếp vào vòng thi cụm trưởng ban công tác mặt
trận giỏi năm 2013.
5. Nam: Vâng! xin trân trọng gới thiệu thành phần ban giám khảo gồm :
Vị giám khảo số 1 Ông: Nguyễn Quang Trung – PBT Đảng uỷ, CT HĐND xã.
Trưởng ban giám khảo
6. Nữ: VÞ gi¸m kh¶o thø Hai «ng: NguÔn ViÕt Liªm - Phã chñ tÞch UBND x·.
7. Nam: VÞ gi¸m kh¶o thø Ba: «ng TrÇn M¹nh Phóc - Chñ tÞch UB MTTQ x·.
8.Nữ: VÞ gi¸m kh¶o thø T: ông: Lª Hïng Cêng- CB t pháp xã

9. Nam: VÞ gi¸m kh¶o thø n¨m :TrÇn M¹nh Quang – Phã CTH§ND x·.
Xin héi thi giµnh mét trµng ph¸o tay ®Ó chóc mõng c¸c thµnh viªn trong ban
gi¸m kh¶o cña héi thi h«m nay, víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµm viÖc c«ng t©m kh¸ch
quan ban giám khảo sẽ lùa chän ra c¸c thÝ sinh xuÊt s¾c cña héi thi h«m nay.
10. Nữ:
Vµ thµnh viªn kh«ng thÓ thiÕu trong héi thi ngµy h«m nay ®ã lµ Ban th ký,
gióp cho ban gi¸m kh¶o, ban tæ chøc tæng hîp kÕt qu¶ cña c¸c thÝ sinh sau các phần
thi.
11. Nam: Xin tr©n träng giíi thiÖu thµnh viªn ban th ký :
- Thµnh viªn thø nhÊt :
Bµ: Bïi ThÞ Thanh H¬ng
Thµnh viªn thø hai:
Bµ: Phïng ThÞ Th¸i Ph¬ng
12. Nữ:
Mét lÇn n÷a đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể héi thi giµnh mét trµng
pháo tay thật lớn ®Ó c¶m ¬n c¸c thµnh viªn hÕt søc quan träng cña...
DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC
MẶT TRẬN GIỎI XÃ CỔ ĐÔ NĂM 2013
1. Nam:
Nhiệt liệt Chào mừng các quí v đại biểu, về dự hội thi trưởng ban công tác
MT giỏi xã Cổ Đô năm 2013.
Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới quí vị đại biểu cùng toàn thể hội thi lời
kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc hội thi thành công tốt đẹp.
Kính thưa các quí vị đại biểu rất vinh dự cho cho hai chúng tôi được tham gia
dẫn chương trình Hội thi trưởng ban công tác MT gỏiCĐô ngày hôm nay. Xin
gới thiệu Đ/C: Nguyễn Thị Mai Liên
2. Nữ :
Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quí vị đại biểu người bạn cùng đồng hành dẫn
chương trình trong hội thi ngày hôm nay xin trân trọng gới thiệu Đ/C: Khương
Duy
Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin gửi tới q
vị đại biểu cùng toàn thể hội thi mạnh khỏe hạnh phúc, chúc 8 thí sinh tham gia hội
thi ngày hôm nay hoàn thành suất sắc các phần dự thi của mình. Chúc hội thi thành
công rực rỡ.
3. Nam :
Kính thưa quí vị cùng toàn thể hội thi trong bất kỳ hội thi nào thì đều s
hiện diện của các thành viên ban giám khảo và ban thư ký hội thi.
4. Nữ :
Vâng, chúng ta vui mừng chào đón ban giám khảo, Ban thư ký. Ban giám
khảo gười cầm cân nảy mực, trong suốt trặng đường thi của các thí sinh, m ra
người có số điểm cao nhất để bước tiếp vào vòng thi cụm trưởng ban công tác mặt
trận giỏi năm 2013.
5. Nam: Vâng! xin trân trọng gới thiệu thành phần ban giám khảo gồm :
Vị giám khảo số 1 Ông: Nguyễn Quang Trung PBT Đảng uỷ, CT HĐND xã.
Trưởng ban giám khảo
6. N : VÞ gi¸m kh¶o thø Hai «ng: NguÔn ViÕt Liªm - Phã chñ tÞch UBND x·.
7. Nam: VÞ gi¸m kh¶o thø Ba: «ng TrÇn M¹nh Phóc - Chñ tÞch UB MTTQ x·.
8.Nữ: VÞ gi¸m kh¶o thø T: ông: Lª Hïng Cêng- CB t pháp xã
Kịch bản hội thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kịch bản hội thi - Người đăng: Tâm Dacnhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kịch bản hội thi 9 10 508