Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 3
( Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 )

Tên Chủ đầu tư
.........................
………………………………..
………………………………..
.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________

………, ngày......... tháng......... năm..........

Báo cáo
về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng
..................................... ( ghi tên công trình) .............................
(Báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng)
Từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm.....
Kính gửi : Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa phương
............(tên tổ chức cá nhân) …............. là Đại diện Chủ đầu tư công
trình .............................. (ghi tên công trình) ....................... xin báo cáo về chất lượng xây dựng
công trình với các nội dung sau :
I. Các thông tin về công trình/dự án đầu tư xây dựng công trình: ( chỉ báo cáo lần đầu)
1. Địa điểm xây dựng công trình ……………………………………………...
2. Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ,
công suất...).
3. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (ghi số, ngày, tháng của
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).
4. Danh sách các nhà thầu ( tổng thầu, nhà thầu chính và các nhà thầu phụ): khảo sát xây
dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm,
kiểm định xây dựng (nếu có); những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.
5. Về thời hạn thi công xây dựng công trình :
a) Ngày khởi công;
b) Ngày hoàn thành ( dự kiến theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình).
II. Nội dung báo cáo thường kỳ :
1. Tóm tắt về tiến độ thi công xây dựng công trình.
2. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những
sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó).

3. Công tác nghiệm thu: bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành được thực hiện trong
kỳ báo cáo .
4. Đánh giá về chất lượng các bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công
trình hoặc toàn bộ công trình xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo.
5. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng, nếu có : thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại,
nguyên nhân, tình hình khắc phục.
6. Dự kiến kế hoạch nghiệm thu trong kỳ báo cáo tiếp theo.
7. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình khi hoàn thành ( áp dụng cho lần báo
cáo cuối cùng)
a) Theo ...
Phụ lục 3
( Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 )
Tên Chủ đầu tư
.........................
………………………………..
………………………………..
.
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________
………, ngày......... tháng......... năm..........
Báo cáo
vng tác qun lý cht lượng và chất ng công trình y dng
..................................... ( ghi tên công trình) .............................
(Báo cáo định k6 tháng một lần và khi hoàn tnh công trình đưa vào sdụng)
Từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm.....
Kính gửi : Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa phương
............(tên tổ chức nhân) …............. Đại diện Chủ đầu công
trình .............................. (ghi tên công trình) ....................... xin báo cáo về chất lượng xây dựng
công trình với các nội dung sau :
I. Các thông tin về công trình/dự án đầu tư xây dựng công trình: ( chỉ báo cáo lần đầu)
1. Địa điểm xây dựng công trình ……………………………………………...
2. Quy công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ,
công suất...).
3. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (ghi số, ngày, tháng của
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).
4. Danh sách các nhà thầu ( tổng thầu, nhà thầu chính các nhà thầu phụ): khảo sát xây
dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm,
kiểm định xây dựng (nếu có); những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.
5. Về thời hạn thi công xây dựng công trình :
a) Ngày khởi công;
b) Ngày hoàn thành ( dự kiến theo quyết định phê duyệt dự án đầu xây dựng công
trình).
II. Nội dung báo cáo thường kỳ :
1. Tóm tắt về tiến độ thi công xây dựng công trình.
2. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được pduyệt (nêu những
sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó).
Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Trang 2
Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. 9 10 642