Ktl-icon-tai-lieu

Kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng

Được đăng lên bởi maytinhcitat-dell
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH TIÊN
Số:

/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Tiên, ngày 24 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng
Kính gửi:
- UBND huyện Thanh Chương
- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thanh Chương
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ thông báo của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương về việc
hướng dẫn kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã.
UBND xã Thanh Tiên tổ chức hội nghị ngày 24/03/2015 với thành phần:
Thường trực UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, Giám đốc Trung tâm học
tập cộng đồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS. Hội nghị đã thống nhất
trình xin kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Tiên, cụ thể như sau:
1. Ông: Nguyễn Trọng Bảy
CT UBND xã
- Giám đốc
2. Ông: Lê Văn Thận
PCT UBND xã
- Phó giám đốc
3. Ông: Trần Công Tiến
Hiệu trưởng THCS
- Phó giám đốc
4. Ông: Dương Lê Tân
Trưởng ban VH
- Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Đức Hiền
Giáo viên
- Ủy viên
6. Ông: Nguyễn Ngọc Tý
CT MTTQ xã
- Ủy viên
7. Bà:
Nguyễn Thị Kim Liên
PCT HLHPN xã
- Ủy viên
8. Ông: Dương Lê Minh
CT HND xã
- Ủy viên
9. Ông: Đàm Huy Lý
CT HCCB xã
- Ủy viên
10. Ông: Dương Đắc Thắng
BT ĐTN xã
- Ủy viên
11. Ông: Nguyễn Trọng Kỷ
Cán bộ tư pháp
- Ủy viên
12. Bà: Nguyễn Thị Chín
VP Đảng ủy
- Ủy viên
13. Ông: Nguyễn Thế Anh
Trưởng công an xã
- Ủy viên
14. Ông: Nguyễn Bá Tùng
Xã đội trưởng
- Ủy viên
15. Ông: Lê Anh Đức
Trạm trưởng y tế
- Ủy viên
Vậy UBND xã Thanh Tiên xin kính trình UBND huyện, Phòng
GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện Thanh Chương xét duyệt.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dâu, ghi rõ họ tên)
Nơi nhận:
-Như k/g;
-Lưu: VP

Nguyễn Trọng Bảy

...
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH TIÊN
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-UBND Thanh Tiên, ngày 24 tháng 03 năm 2015
TỜ TRÌNH
V/v kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng
Kính gửi:
- UBND huyện Thanh Chương
- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thanh Chương
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ thông báo của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương về việc
hướng dẫn kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã.
UBND xã Thanh Tiên tổ chức hội nghị ngày 24/03/2015 với thành phần:
Thường trực UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, Giám đốc Trung tâm học
tập cộng đồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS. Hội nghị đã thống nhất
trình xin kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Tiên, cụ thể như sau:
1. Ông: Nguyễn Trọng Bảy CT UBND xã - Giám đốc
2. Ông: Lê Văn Thận PCT UBND xã - Phó giám đốc
3. Ông: Trần Công Tiến Hiệu trưởng THCS - Phó giám đốc
4. Ông: Dương Lê Tân Trưởng ban VH - Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Đức Hiền Giáo viên - Ủy viên
6. Ông: Nguyễn Ngọc Tý CT MTTQ xã - Ủy viên
7. Bà: Nguyễn Thị Kim Liên PCT HLHPN xã - Ủy viên
8. Ông: Dương Lê Minh CT HND xã - Ủy viên
9. Ông: Đàm Huy Lý CT HCCB xã - Ủy viên
10. Ông: Dương Đắc Thắng BT ĐTN xã - Ủy viên
11. Ông: Nguyễn Trọng Kỷ Cán bộ tư pháp - Ủy viên
12. Bà: Nguyễn Thị Chín VP Đảng ủy - Ủy viên
13. Ông: Nguyễn Thế Anh Trưởng công an xã - Ủy viên
14. Ông: Nguyễn Bá Tùng Xã đội trưởng - Ủy viên
15. Ông: Lê Anh Đức Trạm trưởng y tế - Ủy viên
Vậy UBND Thanh Tiên xin kính trình UBND huyện, Phòng
GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện Thanh Chương xét duyệt.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dâu, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Trọng Bảy
Nơi nhận:
-Như k/g;
-Lưu: VP
Kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng - Người đăng: maytinhcitat-dell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kiện toàn Trung tâm học tập cộng đồng 9 10 18