Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 05

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com

Nội dung môn học
 Tổng quan về Công nghệ phần mềm
 Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm
 Thiết kế phần mềm: - Thiết kế GIAO DIỆN
 Cài đặt phần mềm
 Kiểm thử và bảo trì
 Đồ án môn học

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

2

May 27, 2014

Hệ thống giao diện
 Nội dung và hình thức trình bày các màn hình giao tiếp
của phần mềm.
 Hệ thống các thao tác mà người dùng thực hiện trên
màn hình giao tiếp và xử lý tương ứng của phần mềm.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

3

May 27, 2014

Kết quả đạt được
 Danh sách các màn hình
 Sơ đồ màn hình
 Mô tả từng màn hình:
 Mô tả các đối tượng trên màn hình;
 Danh sách biến cố và xử lý tương ứng.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

4

May 27, 2014

Danh sách các màn hình
STT
1

Màn hình
Loại màn hình
Màn hình Tiếp
Màn hình nhập liệu
nhận bảo trì xe

2

Màn hình Lập
Màn hình nhập liệu
phiếu sửa chữa

3

Màn hình Tra
Màn hình tra cứu
cứu xe

4

Màn hình Lập
Màn hình nhập liệu
phiếu thu tiền

5

Màn hình Báo
Báo biểu
cáo tháng

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

5

Chức năng
Cho phép nhập và lưu trữ
thông tin về các xe sửa chữa.
Cho phép nhập và lưu trữ
thông tin về các phiếu sửa
chữa.
Cho phép nhập các tiêu chuẩn
tra cứu và trình bày các kết
quả tra cứu được.
Cho phép nhập và lưu trữ
thông tin về các phiếu thu
tiền.
Trình bày kết quả báo cáo.

May 27, 2014

Sơ đồ màn hình
 Hệ thống các màn hình cùng với quan hệ về việc chuyển
điều khiển giữa chúng.
 Hệ thống các màn hình = Màn hình chính + Các màn hình
thực hiện các công việc của phần mềm.
 Ký hiệu:

Tên màn hình

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

6

May 27, 2014

Mô tả chi tiết từng màn hình
 Mô tả các đối tượng trên màn hình
STT
1

Tên

Kiểu

txtBienSoXe

Chức năng

TextBox

Nhập biển số xe

 Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình
STT

Biến cố

1

Chọn button Cập nhật

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

7

Xử lý
Lưu thông tin về xe sẽ
XLx
sửa chữa xuống CSDL

May 27, 2014

Mã số xử lý

Phân loại màn hình
 Màn hình chính: cho phép người sử dụng chọn các công
việc sẽ thực hiện với phần mềm.
 Màn hình nhập liệu: cho phép người sử dụng nhập vào
các thông tin để lưu trữ hoặc tính toán.
 Màn hình tra cứu: cho phép tìm kiếm thông tin đã được
lưu trữ với các tiêu chuẩn tìm kiếm.
 Màn hình thông báo: hiển thị các thông báo, nhắc nhở.
 Báo biểu: các báo cáo thống kê theo một mốc thời gian
định sẵn.
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

8

May 27, 2014

Kiến trúc màn hình

Thành phần nhập l...
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 05 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 05 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 05 9 10 981