Ktl-icon-tai-lieu

làm thang bảng lương

Được đăng lên bởi phuongthao-hvnh-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển
Xây dựng Việt Trung Hoa
Số :...../2014/CV

--------o0o------V/v: Đăng ký áp dụng thang bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o------Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN ĐỐNG ĐA
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Việt Trung Hoa thành lập theo giấy chứng nhận
đầu tư số 011032001085 ngày 17 tháng 01 năm 2011 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội cấp.
Ngành nghề : - Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng bao gồm : lập kế hoạch và báo cáo nghiên
cứu khả thi, quản lý dự án, triển khai vận hành thử cho các công trình.
- Thi công, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,
thủy điện, các công trình cơ sở hạ tầng khác
Địa chỉ trụ sở : Số 17 ngõ 15 Phố Hồ Giám, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố
Hà Nội
Điện thoại
: 0466579966
Đại diện
: Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ
: Tổng giám đốc
Điện thoại
: 0466579966
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Việt Trung Hoa xin đăng ký với Phòng Thương
binh và Xã hội quận Đống Đa áp dụng thang lương, bảng lương tại công ty kể từ ngày 28 tháng 03
năm 2014, cụ thể như sau:
1. Hệ thống thang lương, bảng lương của Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, các chức danh
Trưởng phòng, chuyên viên kỹ thuật, nhân viên kế toán, văn phòng là hệ thống thang, bảng lương
theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương,
bảng lương trong các công ty Nhà nước.
2. Công ty áp dụng hệ thống thang bảng lương trên làm căn cứ trả lương và thực hiện các chế độ
khác đối với người lao động.
3. Các thay đổi hoặc điều chỉnh sẽ tuân theo các thay đổi hoặc điều chỉnh của Nhà nước liên quan
đến hệ thống thang bảng lương nêu trên.
4. Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Việt Trung Hoa xin đăng ký với Phòng
Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.
Kính đề nghị Quý Phòng xác nhận để Công ty có căn cứ thực hiện các quyền lợi liên quan đến
người lao động tại Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
-

Như kính gửi
Lưu VP

TÊN ĐƠN VỊ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT TRUNG HOA
NGÀNH NGHỀ : ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
ĐỊA CHỈ
: SỐ 17 NGÕ 15 PHỐ HỒ GIÁM, PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM, QUẬN ĐỐNG
ĐA, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI : 0466579966

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
(Ban hành theo QĐ Số : 46 /QĐ-TN )

------------I. MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương doanh nghiệp áp dụng làm căn cứ tín...
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển
Xây dựng Việt Trung Hoa
Số :...../2014/CV
--------o0o-------
V/v: Đăng ký áp dụng thang bảng lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o-------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014
Kính gửi: PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN ĐỐNG ĐA
Công ty Cổ phần Đầu phát triển Xây dựng Việt Trung Hoa thành lập theo giấy chứng nhận
đầu tư số 011032001085 ngày 17 tháng 01 năm 2011 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội cấp.
Ngành nghề : - Cung cấp dịch vụ vấn xây dựng bao gồm : lập kế hoạch báo cáo nghiên
cứu khả thi, quản lý dự án, triển khai vận hành thử cho các công trình.
- Thi ng, xây dựng công trình dân dụng, ng nghiệp, giao thông, thủy lợi,
thủy điện, các công trình cơ sở hạ tầng khác
Địa chỉ trụ sở : Số 17 ngõ 15 Phố H Giám, Phường Quốc T Giám, quận Đống Đa, thành phố
Hà Nội
Điện thoại : 0466579966
Đại diện : Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ : Tổng giám đốc
Điện thoại : 0466579966
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Việt Trung Hoa xin đăng với Phòng Thương
binh hội quận Đống Đa áp dụng thang lương, bảng lương tại ng ty kể từ ngày 28 tháng 03
năm 2014, cụ thể như sau:
1. Hệ thống thang lương, bảng lương của Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, các chức danh
Trưởng phòng, chuyên viên kỹ thuật, nhân viên kế toán, văn phòng hệ thống thang, bảng lương
theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương,
bảng lương trong các công ty Nhà nước.
2. Công ty áp dụng hệ thống thang bảng lương trên làm căn cứ trả lương thực hiện các chế độ
khác đối với người lao động.
3. Các thay đổi hoặc điều chỉnh sẽ tuân theoc thay đổi hoặc điều chỉnh của Nhàớc liên quan
đến hệ thống thang bảng lương nêu trên.
4. Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu phát triển Xây dựng Việt Trung Hoa xin đăng với Phòng
Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.
Kính đề nghị Quý Phòng xác nhận để Công ty căn cứ thực hiện các quyền lợi liên quan đến
người lao động tại Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.
Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VP
làm thang bảng lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
làm thang bảng lương - Người đăng: phuongthao-hvnh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
làm thang bảng lương 9 10 90