Ktl-icon-tai-lieu

Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 1/1/1995

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

B ẢN K H AI CỦA TH ÂN NH ÂN NG Ư ỜI CÓ CÔ NG VỚ I CÁCH M ẠNG
1. Phần khai về thân nhân (người đứng khai);
Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh:
Nguyên quán:
Trú quán:
Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)
2. Phần khai về người có công:
Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh:
Nguyên quán:
Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ):
Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại
Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày):
Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với:
Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử;
biên bản của gia đình, họ tộc …)
-…
-…
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật.
…… ngày…. tháng…. năm 200…
Xác nhận của xã (phường)
Ông (bà) …………………………………………………
Hiện cư trú tại: ………………………………….……….
là ……………… của ông (bà) …………………..………
(tên người có công) đã chết ngày ….…tháng ….. năm…
Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.
TM. UBND
Chủ tịch

... ngày …. tháng …. năm 200
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

...
Mu s 11
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
BN KHAI CA THÂN NHÂN NGƯI CÓ CÔNG VI CÁCH MNG
1. Phn khai về thân nhân (người đứng khai);
Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh:
Nguyên quán:
Trú quán:
Quan h với người có công vi cách mng: (v, chng, cha, mẹ, con ….)
2. Phn khai về người có công:
Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh:
Nguyên quán:
Nơi đăng ký h khẩu trước khi chết (tr lit sĩ):
Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại
Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, đch bắt tù, đày):
Thuc diện hưởng mt tr cấp đối vi:
Giy chng nhn kèm theo (Quyết định; giy chng nhn; lý lch; giy báo t; giy khai t;
biên bn của gia đình, h tộc …)
-
-
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chu trách nhiệm trước pháp
lut.
…… ngày…. tháng…. năm 200…
Xác nhn ca xã (phường)
Ông (bà) …………………………………………………
Hiện cư trú tại: ………………………………….……….
là ……………… của ông (bà) …………………..………
(tên người có công) đã chết ngày ….…tháng ….. năm…
Đề nghị được gii quyết tr cp mt ln.
TM. UBND
Ch tch
... ngày …. tháng …. năm 200
Người khai
(Ký, ghi rõ h và tên)
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 1/1/1995 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 1/1/1995 9 10 959