Ktl-icon-tai-lieu

Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mẫu số 9 - KC1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày..... tháng..... năm 200...
B ẢN K H AI CÁ NHÂN
Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................
Nguyên quán:...............................................................................................................
Trú quán:.....................................................................................................................
Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày....…….tháng..……....năm.……......đến
ngày.........tháng.........năm..………....
Số năm thực tế tham gia kháng chiến:.............tháng............năm.
Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:
Huân chương Chiến thắng hạng
Huân chương KC chống Pháp hạng
Huân chương KC chống Mỹ hạng

Chứng nhận của UBND xã,phường………
Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký
của ông (bà):........................ là đúng sự thật.
Ngày.... tháng... năm....
(Ký tên, đóng dấu)

Huy chương Chiến thắng hạng
Huy chương KC chống Pháp hạng
Huy chương KC chống Mỹ

Người khai ký tên
(ký và ghi rõ họ tên)

...
Mu s 9 - KC1
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
........., ngày..... tháng..... năm 200...
BN KHAI CÁ NHÂN
Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................
Nguyên quán:...............................................................................................................
Trú quán:.....................................................................................................................
Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày....…….tháng..……....năm.……......đến
ngày.........tháng.........năm..………....
Số năm thực tế tham gia kháng chiến:.............tháng............năm.
Khen thưởng tng kết thành tích kháng chiến:
Huân chương Chiến thng hạng Huy chương Chiến thng hng
Huân chương KC chống Pháp hng Huy chương KC chống Pháp hng
Huân chương KC chống M hng Huy chương KC chống M
Chng nhn ca UBND xã,phường………
Chng nhn ni dung kê khai trên và ch
của ông (bà):........................ là đúng sự tht.
Ngày.... tháng... năm....
(Ký tên, đóng dấu)
Người khai ký tên
(ký và ghi rõ h tên)
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 9 10 544